Flyktningtjeneste

Flyktningtjenesten i Rendalen er organisert under Oppvekst, og har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning. Flyktninger er personer med vedtak om asyl, opphold på humanitært grunnlag eller familiegjenforente.

Arbeidsområder:

  • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning.
  • Hjelp til å anskaffe bolig.
  • Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger.
  • Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.
  • Sikre forsvarlig tolketjeneste.
  • Ansvar for deltagere i Introduksjonsprogram.

 

Introduksjonsprogrammet: 

Introduksjonsprogrammet er tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering, og består vanligvis av norsk- og samfunnsfagopplæring og arbeidsrettede tiltak. Målsettingen med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet.

Flyktningtjenesten arbeider tverrfaglig og har blant annet et tett samarbeid med voksenopplæringen i Rendalen kommune.

 

Flyktningkonsulent: Agnete-Sagalind Rønning

Mobil: 947 88 254

Kontortid: 08.30 - 15.30