Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030: Kulturarven i Rendalen

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

 

Rendalen formannskap vedtok i møte den 14. februar 2019 å legge ut forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2030 (heretter kalt kulturminneplan) til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i planforslaget. Alle dokumentene befinner seg også på Rendalen bibliotek i papirutgave.

HØRINGSUTKAST 1_Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019_2030 (PDF, 11 MB)

Vedlegg 1_Kart hensynssone kulturmiljø (PDF, 4 MB)

Vedlegg 2_Bygninger i Askeladden (PDF, 325 kB)

Vedlegg 3_Bygninger i drift_i Askeladden (PDF, 219 kB)

Vedlegg 4_Løse kulturminner_Unimus_no (PDF, 482 kB)

Vedlegg 5_Kart fangstanlegg i Rendalen (PDF, 4 MB)

Vedlegg 6_avtale mellom kommunen og sametinget (PDF, 271 kB)

Vedlegg 7_Kart Fiskevollen hensynssone kulturmiljø (PDF, 2 MB)

Vedlegg 8_Østerdalsstuer i SEFRAK (PDF, 421 kB)

Vedlegg 9_Barfrøstuer (PDF, 206 kB)

Vedlegg 10_Seterkartlegging 2005 (PDF, 474 kB)

Vedlegg 11_kart over setervoller i kommunen

Vedlegg 12a_kvadratmil_253_1805 (JPG, 6 MB)

Vedlegg 12b_kvadratmil_254_1805 (JPG, 6 MB)

Vedlegg 12c_kvadratmil_264_1805 (JPG, 5 MB)

Vedlegg 12d_kvadratmil_274_1805 (JPG, 6 MB)

Vedlegg 12e_kvadratmil_282_1805 (JPG, 752 kB)

Vedlegg 12f_kvadratmil_284_1805

Vedlegg 12g_kvadratmil_287_1805

Vedlegg 12h_kvadratmil_292_1806 (JPG, 18 MB)

Vedlegg 13 Oversiktskart prioriterte kulturminner-kulturmiljøer (PDF, 9 MB)

Vedlegg 14 Plankart (PDF, 8 MB)

Vedlegg 15a_Handlingsprogram (PDF, 218 kB)

Vedlegg 15b_Forklaring til handlingsprogram (PDF, 648 kB)

 

Uttalelser bes sendt skriftlig til: postmottak@rendalen.kommune.no eller per post til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen, innen 8. mai 2019. Spørsmål rundt kulturminneplanen kan rettes til virksomhetsleder Per Ivar Strømsmoen: per.ivar.stromsmoen@rendalen.kommune.no tlf. 990 99 724.

 

Eget planprogram for kulturminneplanen ble vedtatt i Rendalen formannskap den 31. august 2017. Arbeidet med planen er utført av ei arbeidsgruppe bestående av arkeolog Jannika Grimbe (innleid konsulent), Per Ivar Strømsmoen (virksomhetsleder), Erin Sandberg (arealplanlegger) og Stefanie Iversen (byggesaksbehandler). Prosessen fram til ferdig forslag har bl.a. bestått av åpne møter med innspill, skriftlige innspill, intervjuer og møter i en definert referansegruppe med et utvalg personer.

Kulturminneplanen vil få et juridisk bindende hensynssonekart når den er vedtatt. Hensynssonekartet er med som vedlegg til forslaget i høringsrunden. Det er valgt ut åtte temaer som behandles i planen. Disse er:

•          Veidemannskultur – fra fortid til nåtid – kulturminner i utmark

•          Bosetning og jordbrukets kulturminner

•          Skogens kulturminner

•          Lokal foredling

•          Ferdselsveier i kommunen

•          Krigens kulturminner

•          Immateriell kulturarv

•          Løse kulturminner

I hvert tema er det valgt ut prioriterte kulturminner og kulturmiljøer. Disse beskrives i tekst og vises på kart i planen. Innenfor temaene foreslås målsetninger og tiltak for utvalgte kulturminner. Også kulturminner som får hensynssone i planen blir nevnt her. Kulturminner som i arbeidet vurderes å ha behov for tiltak presenteres nærmere i handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet er med som vedlegg til forslaget i høringsrunden. Det er i alt 15 vedlegg til kulturminneplanforslaget, men kun hensynssonekart, handlingsprogram med forklaring til denne, sendes med til høringsinstansene. Alle vedlegg gjøres tilgjengelige via kommunens hjemmeside, Rendalen bibliotek, eller de kan sendes på forespørsel.