Beredskap og krisehåndtering

Kommunen rår over ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Ved en krisehåndtering vil kommunen i størst mulig grad utnytte kommunens etablerte organisering og eksisterende ressurser.

Krise er en uønsket hendelse, eller flere hendelser, som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse  (PDF, 28 kB) for å skaffe oversikt over inntruffet hendelse og vurdere hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. Blant oppgavene videre kan være:

  • vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om eventuelle forulykkede, pårørende og andre berørte.
  • varsle fylkesmannen.
  • kommunikasjon og informasjon til innbyggerne og egne ansatte.
  • benytte nødvendige faginstanser.
  • lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.


Kriseplan:
Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller i omfang går utover det som regnes som normal risiko i fredstid. Her finner du kommunens beredskapsplan (PDF, 2 MB).

 

Det er viktig å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte. Kommunen har et psykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel. Kriseteamet (PDF, 95 kB)

 

Er du rammet av naturskade? Ta da kontakt med Statens naturskadeordning.

Når krise oppstår - kontaktinformasjon:

Kriseledelsen

 

Rådmann Anne Lise Trøen 

Tlf.: 62 46 85 00

Mobil: 404 35 584 

 

Ordfører Norvald Illevold

Tlf.: 62 46 85 00

Mobil: 951 23 625

 

Beredskapskontakt: 

Mari Holien

Mobil: 900 64 685

Kriseteamet

Tlf: 474 89 429 / (p: 951 13 410) 

Viktig: send SMS med beskjed om hva henvendelsen gjelder dersom den du prøver å nå ikke svarer på oppringing!

 

Nødnumre

Øyeblikkelig hjelp/nødetater:

 

Ambulanse 

Nødnummer 113

Brann

Nødnummer 110

Politi

Nødnummer 112
Politiet kan i tillegg nås over det landsdekkende nummeret 02800

Legevakt

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Andre viktige telefonnummer i forbindelse med beredskap og krise

Legevaktsentralen:
Tlf.: 116 117

 

Vakttelefon prest: 

Tlf.:  900 92 904

 

Lensmannen: 

Tlf.: 62 53 90 00/02800

 

Kraftlaget NØK: 

Feilmelding 80 05 52 60

 

Rendalen Veterinærvakt

 

Mattilsynet (dyrehold, dyrevernnemnd)

Nyttige lenker

CIM  (krisestøttesystem, pålogging for kommunens ansatte)

Varsom.no  (flom- og skredvarsler)

Sikker hverdag

kriseinfo.no

Fylkesmannens beredskapsavdeling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NVE  (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Statens naturskadeordning

Meteorologisk institutt

 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 900 64 685