Vedtak av reguleringsplan 201903 Nedre Renåskarven hytteområde

Kommunestyret vedtok i møte 28.04.2022 reguleringsplan 201903 Nedre Renåskarven hytteområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Formålet med reguleringsplanen er å sikre videre drift og oppgradering av vannverket. Frist for å klage på vedtaket er satt til 25. mai 2022.

Saksdokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken ligger i Planregisteret.

Varsling om vedtatt reguleringsplan

Grunneiere og andre som blir direkte berørt er varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i avisen Østlendingen snarest.

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349