Høring av utkast til Planstrategi for Rendalen 2023-2027

Formannskapet i Rendalen kommune vedtok 5. juni å legge utkast til planstrategi for Rendalen kommune 2024-2027 ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 25. august 2024. 

Bakgrunn for høringen

Hvert fjerde år lager kommunen en planstrategi. Det innebærer først en overordnet gjennomgang av: 

 • kommunens utfordringsbilde (status og utviklingstrekk)
 • nasjonale og regionale føringer og rammer som har betydning for kommunen
 • planstatus på planer som er politisk vedtatt
   

Denne gjennomgangen gir grunnlag for vurdering av på hvilke områder/temaer det er behov for å utarbeide nye planer:

 • er det behov for å endre kommuneplanen eller lage en ny?
 • på hvilke områder mangler/trenger kommunen nye/oppdaterte politiske styringsverktøy? 
   

Til slutt vil kommunestyret gjennom sin behandling av planstrategien, drøfte og vedta hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. 

Forslag til planstrategi

Forslaget til planstrategi ble behandlet i formannskapet 05.06.24 og sendt ut på høring. Høringsfrist er 25.08.24.

 

Forslaget til Planstrategien kan du lese 

 

Oversikt over planer: Planhierarki 2024 - 2027 (PDF, 168 kB)

Slik svarer du på høringen

Alle som ønsker det, kan gi innspill til planstrategiarbeidet. Høringsinnspillene vil danne grunnlag for bearbeiding av planstrategiforslaget mot sluttbehandling i formannskapet  og kommunestyret senere i høst. Høringsinnspillene vil følge med planstrategien til sluttbehandling.

 • Frist: Høringsfristen er 25. august 2024
 • Høringsinnspillene merkes med «saksnummer 23/11410» og sendes Rendalen kommune enten på e-post: postmottak@rendalen.kommune.no , via SvarUt til org.nr 940028515 eller som brev: Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.