Høring av kommuneplanens arealdel 2024-2034

Rendalen kommune er nå i prosess med å revidere kommuneplanens arealdel og det foreligger nå et nytt utkast av bestemmelser og retningslinjer, plankart og planbeskrivelse med vedlegg til Kommuneplanens arealdel 2024-2034.

Kommuneplanens arealdel er en av kommunens viktigste overordnede planer og skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Planen har vært ute på høring en runde tidligere, der innspill og innsigelser førte til store endringer av planen, den sendes derfor ut på en ny høringsrunde.

Høringsdokumentene er tilgjengelig i planregisteret på arealplaner.no, kommunehuset og biblioteket plankartet er tilgjengelig digitalt på kommunekart.no.

Innspill og merknader til planforslaget rettes skriftlig til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen, eller postmottak@rendalen.kommune.no innen 25.08.2024.

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 23 49