Beredskap og krisehåndtering

Kommunen rår over ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Ved en krisehåndtering vil kommunen i størst mulig grad utnytte kommunens etablerte organisering og eksisterende ressurser.

Krise er en uønsket hendelse, eller flere hendelser, som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse  (PDF, 66 kB) for å skaffe oversikt over inntruffet hendelse og vurdere hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. Blant oppgavene videre kan være:

 • Vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om eventuelle forulykkede, pårørende og andre berørte.
 • Varsle Statsforvalteren.
 • Kommunikasjon og informasjon til innbyggerne og egne ansatte.
 • Benytte nødvendige faginstanser.
 • Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.


Kriseplan:
Forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller i omfang går utover det som regnes som normal risiko i fredstid. Her finner du kommunens overordnede beredskapsplan (PDF, 833 kB).

 

Kriseteam:                                                                                                                                                      
Det er viktig å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte. Kommunen har et psykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel. Kontaktinfo kriseteam (PDF, 128 kB).

Egen beredskap
Selv om Norge er blant verdens tryggeste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tiden som kommer, er det lurt å være beredt hvis noe uforutsett skulle skje. De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.
Les mer om hvordan du kan forberede deg selv og din familie på www.sikkerhverdag.no og i brosjyren her. (PDF, 13 MB)


Naturskade?
Er du rammet av naturskade? Ta i så tilfelle kontakt med Statens naturskadeordning.

Kriseledelsen

         Tlf.: 62 46 85 00

         Mobiltlf.: 404 35 584 

 

          Tlf.: 62 46 85 00

          Mobiltlf.: 456 33 927

 

         Tlf.:  62 46 85 00

         Mobiltlf.: 900 64 685

Kriseteamet

Viktig: Send SMS med beskjed om hva henvendelsen gjelder dersom den du prøver å nå ikke svarer ved oppringing!

 

Nødnumre
Andre viktige telefonnummer i forbindelse med beredskap og krise
 • Legevaktsentralen:

         Tlf.: 116 117

 

 • Vakttelefon prest: 

         Tlf.:  900 92 904

 

 • Lensmannen: 

         Tlf.: 62 53 90 00/02800

 

 • Kraftlaget NØK: 

         Feilmelding 80 05 52 60

 

 • Rendalen veterinærvakt:
 •  45 61 81 12 (Dagtid- hverdager) 
 • (Kveld, natt, helger, høytids- og helligdager) 45 61 81 12

 

Døgnåpne vakttelefoner
Nyttige lenker

 

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonsrådgiver
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 90 06 46 85