Skatteoppkrever

Skatteoppkreveren administreres av kommunen og er underlagt økonomiavdelingen. Faglig instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveren innenfor skatteområdet tilligger staten, og utøves gjennom Finansdepartementet og Skatteetaten (Skatt øst).

Kontoret skal utøve blant annet følgende oppgaver i henhold til Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr. 67 og Instruks for skatteoppkrevere av 08.04.2014:

  • Føring av skatteregnskapet.
  • Fordeling og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
  • Avregne utliknet skatt imot innbetalt forskuddstrekk/forskuddsskatt.
  • Utbetale til gode skatt.
  • Kontroll av arbeidsgivere.
  • Behandle alle henvendelser vedrørende innbetaling av skatt, utbetaling av til gode  skatt, endring av bankkontonummer.


Skatteoppkreveren skal innfordre restskatt, forskuddsskatt (personlig og upersonlig), forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, som ikke blir innbetalt til sine forfall. I tillegg skal skatteoppkreveren innfordre tvangsmulkter pga manglende innlevering av skattemeldinger, A-meldinger og andre skjema til skatteetaten. Dette kan medføre ekstra kostnader som rettsgebyr og tinglysning av heftelse i registrene. Ta derfor kontakt med skatteoppkreveren når betalingsproblemer oppstår, og få etablert en ordning for nedbetaling.

 

Skatteattest: 

Denne bestilles her , skriv skatteattest i søkefeltet.


Henvendelse til skatteoppkrever:
Kan gjøres via e-post til skatt@rendalen.kommune.no eller telefon 62 46 85 00 via sentralbord.

Kom gjerne til en samtale på vårt kontor i kommunehuset!

Innbetaling av skatt og forfall:
All skatt skal innbetales til konto for skatt: 6345 06 04323. Innbetaling via nettbank krever KID. KID kan innhentes ved skatteetatens nettside: skatteetaten.no eller ta kontakt med skatteoppkreveren.

Følgende skal innbetales til forfall eller neste virkedag:

Forskuddsskatt (4 terminer): 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november

Forskuddsskatt upersonlige (2 terminer): 15. februar og 15. april

Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk (6 terminer): 15. mars, 15. mai,              15. juli, 15. september, 15. desember og 15. januar.

 

Restskatt:
Restskatt over 1000 kr får to forfall.
Forfallsdato for eventuell restskatt fastsettes ut ifra når skatteoppgjøret er klart:  

 

 

Skatteoppgjøret i juni
(de fleste lønnstakere og pensjonister)

Skatteoppgjøret i oktober (næringsdrivende og øvrige lønnstakere/pensjonister)

1. termin

3 uker etter at skatteoppgjøret er klart, tidligst 20. august

 3 uker etter høstutlegget av ligningen

2. termin

5 uker etter forfall 1. termin

 5 uker etter forfall 1. termin 

Restskatt upersonlige:  Hele restskatten forfaller til betaling 3 uker etter at skattelistene er lagt ut.

Skattekort:

  • Arbeidsgiver henter dette inn automatisk fra skatteetaten før hver lønnskjøring slik at eventuelle endringer kommer med. Husk at du selv må gjøre endringer på skattekortet ditt i desember om du ønsker at endringene skal gjelde fra januar påfølgende år.
  • Endring av skattekort gjøres ved å logge seg inn på https://www.skatteetaten.no  (endre skattekort)
  • Frikort bestilles  ved å logge seg inn på https://www.skatteetaten.no  (bestille frikort)

Henvendelse til Skatt øst (skattekontoret):
Spørsmål vedrørende grunnlag for utskrevet forskuddsskatt rettes til Skatt øst telefon 800 80 000 eller e-post. Endring av skattekort kan gjøres direkte på skatteetatens nettside: skatteetaten.no eller rette en skriftlig henvendelse. Skjema for endring kan lastes ned fra skatteetaten.no.

Spørsmål vedrørende utliknet skatt skal rettes til Skatt øst på telefon 800 80 000, skattost@skatteetaten.no eller til adresse Skatt øst, postboks 87- Midtbyen, 2201 Kongsvinger.


Ytterligere informasjon som arbeidsgiver eller personlig skattyter kan innhentes hos skatteetatens nettside skatteetaten.no

Kontakt

Elin Sandbakken
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 333