Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt.

Når får jeg vite hvor mye jeg må betale i eiendomsskatt?

Skatteseddelen sendes ut innen 1. mars hvert år og viser vedtatt eiendomsskattetakst for eiendommen og hva du skal betale i eiendomsskatt det året. Skatteseddelen er ikke en faktura, den kommer sammen med neste fakturering av kommunale gebyrer.

Skatteseddelen sendes ut elektronisk enten til Altinn eller din digitale postkasse. Dersom du ikke åpner brevet i Altinn får du det tilsendt i posten etter noen dager. Har du opprettet en digital postkasse, som Digipost eller e-Boks, får du ikke tilsendt brevet i posten selv om du ikke åpner det i den digitale postkassen. Dette er tjenester som hver enkelt har opprettet og kommunen kan ikke endre på dette. Ta kontakt dersom du ikke får åpnet brevet, så kan vi sende det på e-post eller i posten. 

Hvordan er taksten fastsatt?

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har vedtatt Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 683 kB) som grunnlag for takseringen. I Rammer og retningslinjer har nemnda fastsatt blant annet kvadratmeterpriser for ulike bygningstyper, soner for ulike prisnivåer og vurderingsfaktorer for alder og tilstand på bygningene. Taksten skal gjenspeile omsetningsverdi ved fritt salg og gjelder i utgangspunktet i 10 år før det må foretas ny alminnelig taksering. I Rendalen var forrige alminnelige taksering i 2018. I 2020 ble eiendomsskatteområdet utvidet til også å gjelde bolig-, fritids- og øvrige næringseiendommer.

Eiendomsskattetakstene for bebygde bolig- og fritidseiendommer skal reduseres med 30 % før skatten beregnes. En boligeiendom taksert til 1 000 000 kr skal derfor reduseres til 700 000 kr før skatten beregnes med 1 promille til 700 kr for 2022. 

Energianlegg og næringseiendommer får ikke redusert takstgrunnlaget og skattesatsen er fastsatt til 7 promille for 2022. 

Når kommer regningen?

Eiendomsskatten faktureres sammen med andre kommunale avgifter, som renovasjonsgebyr og vann- og avløpsgebyr. For hytter som kun har renovasjonsgebyr faktureres det to ganger per år. Vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr for boliger faktureres fire ganger per år. 

Vi er flere eiere av eiendommen, kan vi få skatten fordelt etter eierandel?

Hvis alle er tinglyst som hjemmelshavere kan vi opprette avtaler for hver part og fordele eiendomsskatten etter eierandel. Ta kontakt med eiendomsskattekontoret på e-post stefanie.iversen@rendalen.kommune.no med en oversikt over eiere og eierandeler, eventuelt hvem som eier hvilke bygninger. Oppgi i så fall bygningsnummer, som du finner i kommunens kartløsning https://kommunekart.com/klient/nogis/rendalen. Merk e-posten med gårds- og bruksnummer. 

Hvordan klager jeg på eiendomsskattetaksten?

Du kan klage på sakkyndig nemnd sitt vedtak om eiendomsskattetakst. Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt kan ikke påklages, heller ikke skattesatsen.

Klagefristen er seks uker fra skatteseddelen sendes ut og skattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Klagen må sendes skriftlig, enten per e-post til postmottak@rendalen.kommune.no eller til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen. Merk klagen med gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. Legg gjerne ved dokumentasjon som bilder eller nylig avholdt takst. Det kan foretas ny befaring og oppmåling som del av klagesaken. 

Sakkyndig nemnd vurderer klagen. Dersom klagen imøtekommes endres taksten og du får tilbakebetalt det du eventuelt har betalt for mye i eiendomsskatt. Hvis taksten opprettholdes sendes klagen videre til klagenemnda for eiendomsskatt. Taksten kan da settes opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Vedtaket i klagenemnda for eiendomsskatt er endelig og kan ikke påklages.

Jeg har klaget på taksten, skal jeg fortsatt betale eiendomsskatten?

Ja, eiendomsskatten må betales selv om du er uenig i eiendomsskattetaksten. Hvis du får medhold i klagen din vil det du har betalt for mye bli fratrukket fremtidige fakturaer eller tilbakebetalt.

Hvordan måles arealet på bygningene?

Det er brukt bruksareal (BRA) ved oppmåling av bygningene, det vil si areal innenfor omsluttende yttervegger. Husene er målt utvendig, men det er gjort fratrekk for yttervegger. 

Hva er bunnfradraget?

Kommunestyret kan vedta et bunnfradrag som trekkes fra eiendomsskattetaksten før skatten beregnes. Bunnfradraget regnes per boenhet. For 2022 har kommunestyret vedtatt at det ikke skal være bunnfradrag. Vedtak om bunnfradrag kan endres fra år til år, og gjøres sammen med budsjettbehandlingen. 

Kontakt

Stefanie Iversen
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 40 03 82 05