Varsel om utvidelse av planområde for Elvål næringsområde

Det varsles med dette om utvidelse av planområdet, jf. illustrasjon i oppstartsbrev 3.12.2021. 

Utvidelsen av planområdet gjøres etter vurdering av flomfare i Brubekken og behov for flomsikring av bekken. Gjeldende plangrense gir ikke mulighet til regulering av helhetlige løsninger for flomsikringstiltak langs bekken. Behovet for tiltak gjelder utskifting av dagens stikkrenner fra skiløypens kryssing av Brubekken i sør-øst, til Brubekkens utløp i Tysla. I tillegg er det behov for flomforbygning/flomvoll langs bekkens østre bredd. Tiltaket etterstrebes utført med minst mulig inngrep både i og utenfor bekkeløpet. Det utvidede planområdet omfatter ikke bare arealer som blir direkte berørt av tiltakene. Planområdet er avgrenset slik at det sikrer tilstrekkelig spillerom til å utvikle gode løsninger for flomsikringstiltak med minst mulig berørt areal. Avgrensning av formål for næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel legges til grunn for avgrensning av tilsvarende formål i planforslaget, slik at arealer utenfor dette vil bli regulert med tanke på etablering av sikringstiltak mot flom og ut fra dagens bruk av arealene.

For dokument og illustrasjon i saken, se arealplaner.no

Du kan sende innspill til planarbeidet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Ola Setroms veg 17, 7340 Oppdal, innen 15.1.22.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349