Lokal forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Rendalen kommune

Høring med høringsfrist 25. august 2021

Rendalen kommune legger forslag til Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Rendalen kommune ut på åpen høring med høringsfrist 25. august jf. vedtak i kommunestyret 25.6.21 i sak 37/21. Forskriften inneholder regler om godtgjøring, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og andre regler knyttet til folkevalgtes arbeidsvilkår i kommunen.

Høringen er åpen for alle, og alle interesserte kan uttale seg om og gi innspill til forslaget. 

Uttalelse bes sendt pr. e-post til postmottak@rendalen.kommune.no, eventuelt pr. post til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

 

Etter at innkomne høringssvar er gjennomgått og vurdert, fremmes forskriften til ny behandling, med sluttbehandling i kommunestyret.

Dokument til høring kan du se her. (DOCX, 417 kB)

Bakgrunn

I den nye kommuneloven er folkevalgtes rettigheter og plikter regulert i kap. 7. Kommuneloven slår fast at kommunestyret skal gi lokal forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomiske tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjon.

Rendalen kommunes gjeldende reglement for godtgjøringer m.m. finnes i Folkevalgtes arbeidsvilkår Reglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2017. Krav om forskriftsform er nytt med den nye kommuneloven, og reglene må gis ved forskrift.

I utkastet som nå sendes på høring, foreslås det endringer av satsen for møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste m.m. og enkelte andre endringer.

Innholdet i, og bakgrunnen for, høringsforslaget er beskrevet i saksframlegget til kommunestyret 25.6.21 i sak 37/21. Saksframlegget finnes tilgjengelig her:

Saksfremlegg - FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES RETT TIL GODTGJØRING OG VELFERDSGODER