Kommunalt vann, avløp og septik

Vannforsyning

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av Åkrestrømmen, Åkre, Elvål, Hanestad og Finstad vannverk, 27 km kommunalt ledningsnett, vannpumpestasjoner og høydebasseng samt utbygging av kommunale vannanlegg. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter drikkevannsforskriften med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og Vannverksregisteret/KOSTRA) og ajourhold av ledningskart.

Kommunen måler ikke hardhet av vannet i de kommunale vannverkene, det er ikke krav om dette i drikkevannsforskriften. Rendalen er stort sett kalsium-fattig og vannet kan derfor betraktes som bløtt.

Renåfjellet hyttefelt har privat vannverk. Spørsmål om vannprøver, leveringssikkerhet og annet må derfor rettes til Renåfjellet AS.

Avløp

Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av 22 km kommunalt ledningsnett, 7 avløpspumpestasjoner og 3 tradisjonelle renseanlegg, Kværnesmoa jordrenseanlegg og Misteregga infiltrasjonsanlegg samt utbygging av kommunale avløpsanlegg. Videre omfatter tjenesten forvaltning etter forurensingsloven og utslippstillatelser med prøvetaking og behandling av analysesvar fra laboratoriene, avviksbehandling, rapportering (årsmelding og KOSTRA) samt ajourhold av ledningskart.

Gebyr

Se gebyrer for vann- og avløpstjenester.

Vann- og avløpsgebyret består av abonnementsavgift (fastavgift som er likt for alle abonnenter) og forbruksavgift. Forbruksavgiften betales enten etter vannmåleravlesning eller stipulert etter størrelsen på boligen.

Vannmåler leses av den 31.12 hvert år. Avregning og ny à konto kommer på faktura 1. termin neste år.

Septiktømming for boliger er hvert år/annethvert år avhengig av hvilken type kum du har. Septik for fritidshus blir tømt hvert 4. år, og du betaler ¼ av tømmegebyret hvert år.

Tette tanker skal tømmes hvert år.

Kommunale avgifter faktureres hvert kvartal. Hytterenovasjon og septik fritidshus faktureres to ganger i året - i 1. og 3. kvartal.

Ved endringer av abonnementer vil det ikke bli kreditert for allerede utsendt faktura, men endringen vil gjelde fra neste utfakturering.

Kontakt

Tore Hornseth
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 95 02 91 51