Kommunale gebyrer

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for vann-, avløp og renovasjonstjenestene. Gebyrene skal ikke overstige de kostnadene kommune har for disse tjenestene til drift og vedlikehold, administrasjon, renter og avdrag på lån.

Renovasjon

I Rendalen kommune er det Fjellregionens interkommunale avfallsselskap (FIAS) som samler inn søppel.

  • Standard abonnement: 30 søppelsekker for restavfall, 10 klare plastsekker til plastavfall og 10 papirsekker til papir.
  • Mini abonnement: 15 søppelsekker til restavfall, 10 klare plastsekker for plastavfall og 10 papirsekker for papir.
  • Renovasjon fritidshus: Du får ikke utlevert sekker og må selv bringe søpla til hyttecontainerne. Disse containerne er bare til restavfall. Det er også satt ut containere for glass og metall ved disse.

Nye sekker for det neste året kjøres ut til husstandene i mai/juni hvert år.

Ekstra sekker fås kjøpt i kommunehuset og på gjenvinningsstasjonene.

Ved flytting fra eiendommen skal søppelsekkene ligge igjen i boligen. Abonnementet følger eiendommen og ikke person.

Renovasjonsordningen innebærer kun levering i merkede FIAS-sekker. Restavfall/matavfall hentes hver 14. dag og papir/plast en gang i måneden.

Miniabonnement innebærer levering av restavfall kun en gang i måneden.

Næringsabonnenter forholder seg direkte til FIAS. For næringskunder er det kun plast og glass som kan leveres gratis.

På returpunktene er det også containere for glass/metallembalasje, kartong, bølgepapp og papir. Annen søppel skal leveres på gjenvinningsstasjonen på Åkrestrømmen (fredag 1400-1800) eller Elvål (mandag 1400-1800).

FIAS sender ut informasjon gjennom tømmeplanen, Hytteposten og FIAS-nytt, ellers kan du finne  åpningstider og annen informasjon på FIAS sine sider fias.no.

Ved endringer av abonnementer vil det ikke bli kreditert for allerede utsendt faktura, men endringen vil gjelde fra neste utfakturering.

 

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyret består av abonnementsavgift (fastavgift som er likt for alle abonnenter) og forbruksavgift. Forbruksavgiften betales enten etter vannmåleravlesning eller stipulert etter størrelsen på boligen.

Vannmåler leses av den 31.12 hvert år. Avregning og ny à konto kommer på faktura 1. termin neste år.

Septiktømming for boliger er hvert år/annethvert år avhengig av hvilken type kum du har. Septik for fritidshus blir tømt hvert 4. år, og du betaler ¼ av tømmegebyret hvert år.

Tette tanker skal tømmes hvert år.

Kommunale avgifter faktureres hvert kvartal. Hytterenovasjon og septik fritidshus faktureres to ganger i året - i 1. og 3. kvartal.

Har du spørsmål i forbindelse med gebyrene kontakt plan, næring og drift på telefon 62 46 84 59.

Ved endringer av abonnementer vil det ikke bli kreditert for allerede utsendt faktura, men endringen vil gjelde fra neste utfakturering.

 

Eierskifte

Betalte og skyldige gebyrer gjøres opp direkte som mellomværende mellom gammel og ny eier. Skyldige gebyrer er en heftelse ved eiendommen som den nye eier blir ansvarlig for, det vises til panteloven § 6-1. De som har avtalegiro må huske å si opp denne avtalen med banken.

 

Feiing og tilsyn

Rendalen kommunes brann- og feievesen er en del av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, på Elverum. Alle henvendelser om feiing, tilsyn og gebyrregning mv. skal skje dit, tlf: 62 43 32 20.

Rendalen kommune fastsetter satser for sine gebyrer og avgifter i sine budsjettvedtak for de ulike årene. Spørsmål vedrørende de ulike satsene må rettes til de virksomheter som er ansvarlige for den tjenesteleveranse som satsen definerer.

Kontakt

Karin Rugsveen
Sekretær
E-post
Telefon 62 46 84 59