Revidering av kommuneplanens arealdel

Rendalen kommune er i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. I henhold til kommunal planstrategi for Rendalen kommune 2021-2024 skal arealdelen revideres med oppstart i 2021 og vedtak i 2022. 

Utkast til planprogram skal behandles i formannskapet 15. april. Det vil legges ut på høring og offentlig ettersyn i minst seks uker.

Gjeldende kommuneplanens arealdel finner du her: Kommuneplanens arealdel 2014-2026.