Eiendom, oppmåling og kart

Matrikkelen og grunnboken er to registre som inneholder informasjon om eiendommer.

Ved deling av en eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt og opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) med eget gårds- og bruksnummer, evt. festenummer.

Ved en grensejustering overføres mindre arealer mellom eiendommer som grenser til hverandre, og formålet med en grensejustering er å rette opp upraktiske grenser mellom eiendommer.

Kommunen kan etter søknad påvise eller eventuelt nymerke grenser til eiendom som tidligere er koordinatbestemt i tidligere kart- og delingsforretning eller oppmålingsforretning.

Etter matrikkelloven § 18 kan flere eiendommer i samme kommune og med samme hjemmelshaver, kreves sammenslått til en eiendom. Som grunnregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre.

En arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig med en grensejustering.

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Oppmålingsforretning avholdes av kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Etter gjennomført oppmålingsforretning og matrikulering sender kommunen melding til tinglysing.

Ved opprettelse av festegrunn blir et areal på en eksisterende eiendom oppmålt og gitt festenummer.

I henhold til matrikkelloven § 26 kan en part kreve at matrikkelen blir rettet når det blir dokumentert at opplysningene er urette eller ufullstendige, eller at grunnlaget for registreringa er falt bort.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526