Deling av grunneiendom / opprettelse av ny grunneiendom

Ved deling av en eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt og opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) med eget gårds- og bruksnummer, evt. festenummer.

Deling av grunneiendom/fradeling/oppretting av ny grunneiendom

En grunneiendom er et fast geografisk avgrenset areal som er registrert ved et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen. Grunneiendom er den vanligste matrikkelenhetstypen det søkes deling om. Andre typer eiendom er

Ønskes det å fradele en ny eiendom fra en opprinnelig eiendom må du søke kommunen om tillatelse. Opprettelse av ny eiendom krever tillatelse etter plan og bygningsloven (Pbl § 20-1 bokstav m). Søkes det fradeling av landbrukseiendom må søknaden også behandles etter jordloven § 12.

Hvem kan søke (rekvirere)?

Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) § 9 sier at følgende personer kan be om oppretting av ny grunneiendom:

 • Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen kreves vedlagt firmaattest av nyere dato.

Gjeldende lovverk

Søknad

Ved søknad om deling av grunneiendom som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven skal skjema Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 65 kB) fylles ut med ønsket type eiendom det skal deles fra. Skjemaet må underskrives av hjemmelshavere til eiendommen det skal deles fra.

I søknaden er det viktig å ta stilling til ønsket saksbehandling ved gjennomføring av oppmålingsforretningen. Ønsket saksbehandling hukes av i søknaden. De tre alternativene er som følger:

 1. Iverksetting av oppmålingsforretningen fra tidspunktet hvor det foreliggerer tillatelse etter plan- og bygningsloven.
 2. Utsettelse av oppmålingsforretningen etter plan- og bygningsloven i inntil tre år med ansvar for søker til å rekvirere oppmålingsforretning innen tidsfristen.
 3. Utsettelse av oppmålingsforretning etter matrikkelloven i inntil to år. Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.

Følgende dokumenter må ligge ved en søknad om deling av eiendom:

 • Situasjonskart hvor det fremgår hvilket areal som søkes fradelt.
 • Det må sendes ut nabovarsel til hjemmelshavere ved de omkringliggende eiendommene. Gjenpart av nabovarsel sendes til kommunen.
 • Strider fradelingen med gjeldende kommuneplan må det også legges ved grunngitt dispensasjonssøknad.
 • Ved fradeling av byggetomt:
 1. Nødvendige erklæringer (rettigheter til veg, vann og kloakk).
 2. Søknad om avkjørsel til offentlig veg.
 3. Søknad om utslipp dersom en ikke kan tilkobles offentlig vann og avløp.
 4. Søknad om tilknytning dersom offentlige ledninger i området.

Behandling/tidsfrister

 • Når søknaden er registrert i kommunen foretas en gjennomgang av saken. Ved manglende dokumenter vil kommunen orientere om dette.
 • Søknaden blir behandlet etter plan- og bygningsloven. Søkes det fradeling av landbrukseiendom må søknaden også behandles etter jordloven § 12. Dette utløser eget gebyr.
 • Etter at søknad er innvilget etter plan- og bygningsloven og evt. jordloven vil rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles bli innkalt til oppmålingsforretning hvis ikke annet er huket av som nevnt under punkt søknad. Varselet vil bli gitt senest to uker før forretning.
 • Hvis noen andre skal møte i stedet for de som er innkalt i oppmålingsforretningen, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Oppmålingsforretning holdes ved eiendommen. Partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev / skylddelingsforretninger.
 • Nye grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler. Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
 • Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i forretningen.
 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye matrikkelenheten inn i matrikkelen og sendes inn til tinglysing (se matrikkelloven § 15).
 • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkelenheten er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet.

 

Hvis det er huket av for iverksetting av oppmålingsforretning fra tidspunktet hvor det er tillatelse etter plan- og bygningsloven har kommunen 16 ukers frist på fullføre saken.

Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at fradelingen skal kunne finne sted
 • Betaling av gebyr
 • Tinglysning
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (det avholdes ikke oppmålingsforretning mellom 15 Okt-15 Mai i Rendalen kommune)
 • Avtalt fristforlengelse (maks 2 år)

 

Gebyr

Gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet saken registreres i kommunen.

Gebyrer og avgifter i Rendalen kommune.

Ved overskridelse av gitte frister skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Kontakt

Kristin Fines Ygre
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 526