Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

I statsråd 16. mars 2018 ble valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fastsatt til mandag 9. september 2019.

Informasjon omkring kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 finner du her:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2019.

 

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag i den kommunen de ønsker å stille til valg i.  Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres innen mandag 1. april 2019 kl. 12.00 (dagtid)Listeforslaget leveres til:  Valgstyret, kommunehuset, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.
 

Listeforslagene kan ikke leveres elektronisk.

 

I https://valg.no/ finnes mer informasjon og regelverk omkring valgordningen m.h.t. kommunestyrevalget 2019.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Dette må listeforslaget inneholde:

 

Overskrift på listeforslaget (valgloven § 6-1 nr. 2a)

I overskriften på listeforslaget må det tydelig framgå at listeforslaget gjelder kommunestyrevalget 2019 i Rendalen kommune.

Partiets navn i overskriften (§ 6-1 nr. 2b)

Det er partiets registrerte navn som skal stå i overskriften.

Kandidatnavnene (§ 6-1 nr. 2c)

Alle kandidater skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende er valgbar på valgdagen. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Antall kandidatnavn (§§ 6-1 nr. 2c og 6-2 nr. 2)

Det skal velges 17 kommunestyrerepresentanter i Rendalen kommune i 2019. Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater. Forslaget kan inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn(23).

Stemmetillegg (§ 6-2 nr. 3)

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg får i så fall et tillegg til sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25% av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Forslagsstillerne kan gi stemmetillegg til inntil 4 kandidater.  Disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og føres med store bokstaver eller uthevet skrift. 

Underskrifter (§ 6-3 nr.1)

For listeforslag fra et parti registrert i Partiregisteret, er det nok med underskrifter av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det fylket/kommunen listen gjelder, dersom partiet ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5.000 stemmer i hele landet.

Uregistrert parti må ha 31 underskrifter i listeforslaget.

Merk: Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når malen skrives ut. Listeforslaget skal dateres.

 

Tillitsvalgte

Det følger av forskriften § 14 (1) at når listeforslaget utgår fra et registrert politisk parti og to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant. Styret for lokalavdelingen anses for å utgjøre tillitsutvalget.

Hvis en kandidat strykes fra den innleverte listen, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes opp et nytt navn på den tomme plassen eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt.

Den tillitsvalgte skal legge ved en erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen.

Endringer på listeforslaget etter at innleveringsfristen er utløpt, kan bare gjøres for å bringe forslaget i overensstemmelse med lovens krav.

Vedlegg til listeforslag (§ 6-4)

Valgloven § 6-4 fastsetter at listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a)  En oversikt over kandidatenes fødselsdato.

b)  En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet på listeforslaget.

c)  Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det  ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. 

d)  Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Tilbakekalling av listeforslaget (§ 6-5)

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 tirsdag 23. april 2019 til valgstyret i Rendalen kommune.

Offentliggjøring av godkjente valglister (§ 6-7)

Rendalen valgstyre avgjør innen 1. juni 2019 om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Når listeforslagene er godkjent, kunngjør valgmyndigheten overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut til gjennomsyn.

Sjekk om du står i manntallet

Valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019.

Sjekk om du står i manntallet!

Manntallet blir lagt ut til ettersyn så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30. juni 2019 t.o.m. 9. september 2019 ved følgende steder:

  •  Rendalen kommunehus  (for kretsen Rendalen nord).
  •  Rendalen sjukehjem  (for kretsen Rendalen sør).

               

Manntallsfører:  Eva P. Lillemo  Ta gjerne kontakt hvis spørsmål og uklarheter m.h.t. manntallet. 

Valgkort

Valgkort sendes ut til alle manntallsførte i kommunen. Skulle det vise seg at du ikke har mottatt valgkort når forhåndsstemmeperioden er i gang, kan du henvende deg til Eva P. Lillemo.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon?

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Målet er å forhindre valgfusk.  Når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

 

Godkjent legitimasjon:  Bankkort med bilde, førerkort eller pass.

Forhåndsstemmegivningen

Ordinær forhåndsstemmegivning:

  • Alle hverdager i kommunehuset (Budeia) kl. 12.00–15.00  f.o.m. 10. august 2019 t.o.m. 6. september 2019. 
  • I tillegg holdes åpent lørdagene 24. august 2019 og 31. august 2019 kl. 12.00–kl. 14.00 i kommunehuset (Budeia).

 

Tidligstemming:  Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til Rendalen kommune (kommunehuset v/forhåndsstemmemottaket) og avgi stemme fra 1. juli 2019 og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2019.  Ta i slikt tilfelle kontakt i forkant og avtal tid med Oddveig Kværnes Bakkom.

 

Det er bestandig minst to personer som tar imot forhåndsstemmer. Som stemmemottakere vil du møte noen av disse:

 

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene og omsorgsboligene foregår tirsdag 3. september 2019:

  • Alderspensjonatet (Otnes):      Kl. 10.00 – kl. 11.00
  • Rendalen sjukehjem:                ”    11.00 –  ”  12.30
  • Omsorgsboligene (Otnes):       ”    12.30 –  ”  13.30
  • Omsorgsboligene (Bergset):    ”    14.00 –  ”  15.00

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning (forhåndsstemme hjemmefra):

Har du behov for at vi kommer hjem til deg, slik at du får forhåndsstemt?  Ta i slikt tilfelle kontakt og avtal tid med Oddveig Kværnes Bakkom.  Ta kontakt innen 2. september. 

 

  • Som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen ved institusjonene samt ambulerende forhåndsstemmemottak (forhåndsstemme hjemmefra) vil du møte biblioteksjef Oddveig Kværnes Bakkom (leder) og Elin Sandbakken.

 

Velkommen til forhåndsstemmegivning!

Valgdag, stemmekretser og stemmesteder ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes mandag 9. september 2019 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 for stemmestedene:

         Stemmekrets:                  Stemmested:    

         Rendalen sør                   Rendalen sjukehjem

         Rendalen nord                 Rendalen kommunehus                    

 

Bruk stemmeretten din!          

 

Administrative valgmedarbeidere

Ta gjerne kontakt med oss vedr. spørsmål omkring kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

 

Klikk for stort bilde

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625