Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgresultater:  valgresultat.no

Valgresultat.

_________________________________________________________________

Informasjon omkring kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 finner du her:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyret og Fylkestinget

Kommunestyret er kommunens øverste organ. 

Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak, renovasjon m.m. 

 

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ.

Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport, kulturtiltak m.m.

 

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest.  Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

Stemmerett

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

 • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Statsborgere i andre nordiske land (d.v.s. Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
Sjekk om du står i manntallet

Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen. Alle som har stemmerett kan kontrollere sine egne opplysninger og eventuelt sende inn klage om det er noen feil. 

Valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført (d.v.s. i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019).

Sjekk om du står i manntallet!

Manntallet for Rendalen kommune er lagt ut til ettersyn t.o.m. 9. september 2019 ved følgende steder:

 •  Rendalen kommunehus (servicekontoret)  (for kretsen Rendalen nord).
 •  Rendalen sjukehjem (stua)  (for kretsen Rendalen sør).

       

Siste frist for å søke om innføring i manntallet:  10. september 2019 kl. 17.00.  Slik søknad sendes:

Valgstyret i Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen eller pr. e-post.

        

Ta kontakt ved eventuelle feil/mangler i manntallet. Ta også gjerne kontakt hvis du har spørsmål omkring manntallet: Eva P. Lillemo.

Valgkort

Valgkort sendes ut til alle manntallsførte i kommunen. Skulle det vise seg at du ikke har mottatt valgkort når forhåndsstemmeperioden er i gang, kan du henvende deg til Eva P. Lillemo.

 

Ta gjerne med deg valgkortet ditt når du skal stemme.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon?

Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer. Målet er å forhindre valgfusk.  Når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

 

Legitimasjon:  Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til Rendalen kommune (kommunehuset v/forhåndsstemmemottaket) og avgi stemme fra 1. juli 2019 og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2019.  Ta i slikt tilfelle kontakt i forkant og avtal tid med Oddveig K. Bakkom.

 

Du trenger ikke valgkort, men ta med deg legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass).

Legitimasjon:  Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Her kan du forhåndsstemme t.o.m. 06.09.19

Ordinær forhåndsstemmegivning:

 • Alle hverdager i kommunehuset kl. 12.00–15.00  f.o.m. 12. august 2019 t.o.m. 6. september 2019. 
 • I tillegg holdes åpent lørdagene 24. august 2019 og 31. august 2019 kl. 12.00–kl. 14.00 i kommunehuset (Budeia).

 

Det er bestandig minst to personer som tar imot forhåndsstemmer. Som stemmemottakere vil du møte noen av våre valgmedarbeidere:

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass).  Ta gjerne med valgkortet ditt også.  

Legitimasjon:  Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

                                       ______________________

Det er også mulig å forhåndsstemme hjemme, ved institusjon og i utlandet:

 

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene og omsorgsboligene foregår tirsdag 3. september 2019:

 • Alderspensjonatet Otnes:        Kl. 10.00 – kl. 11.00
 • Rendalen sjukehjem:                ”    11.00 –  ”  12.30
 • Omsorgsboligene Otnes:         ”    12.30 –  ”  13.30
 • Omsorgsboligene Bergset:      ”    14.00 –  ”  15.00

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning (forhåndsstemme hjemmefra):

Har du behov (p.g.a. sykdom eller uførhet) for at vi kommer hjem til deg (eller der du oppholder deg), slik at du får forhåndsstemt?  Ta i slikt tilfelle kontakt og avtal tid med Oddveig K. Bakkom.  Ta kontakt innen 2. september. 

 

 • Som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen ved institusjonene samt ambulerende forhåndsstemmemottak (forhåndsstemme hjemmefra) vil du møte biblioteksjef Oddveig K. Bakkom og Elin Sandbakken.

 

Velkommen til forhåndsstemmegivning!

 

Bruk stemmeretten din!  

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass).  Ta gjerne med valgkortet ditt også.

Legitimasjon:  Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

                                                         - - -

Du kan også avgi forhåndsstemme i annen kommune og ved utenriksstemmegivning, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker frem til Rendalen kommune senest kl. 17.00 tirsdag 10. september 2019.

Forhåndsstemme fra utlandet

Sjekk her hvordan du kan forhåndsstemme fra utlandet:  Forhåndsstemme fra utlandet

 

Her kan du stemme valgdagen 09.09.19

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes mandag 9. september 2019 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 for stemmestedene:

  Stemmekrets:             Stemmested:    

  Rendalen sør              Rendalen sjukehjem

  Rendalen nord            Rendalen kommunehus                    

 

Du vil møte disse i valglokalene:

Rendalen kommunehus:  Karin Rugsveen, Marit B. Bjørke, Bjørn Lervang og Sigbjørn Nystuen.

Vararepresentant:  Ingrid Marie Lutnæs.

Rendalen sjukehjem:  Asgeir Nabben, Gert Storbakken, Inger Karin Trøen og Oddveig Kværnes Bakkom.

Vararepresentanter: Halvor Sveen og Kathrine Sponberg Øien.

 

Velkommen!

 

Bruk stemmeretten din!  

Husk legitimasjon når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass).  Ta gjerne med valgkortet ditt også.   

Legitimasjon:  Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

 

Godkjente lister ved kommunestyrevalget 2019 i Rendalen

Valgstyret holdt møte 15. mai 2019 for godkjenning av listeforslagene til kommunestyrevalget 2019.

Her finner du de fire listene som er godkjent til kommunestyrevalget 2019 i Rendalen:

 

Godkjente lister ved fylkestingsvalget 2019
Slik endrer du på stemmeseddelen

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene.  Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

 

Slik gir du personstemme ved kommunestyrevalget:

1.  Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så  mange kandidater du vil.

2. Skriv kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen.  

Du kan føre opp inntil 5 kandidater fra andre lister.

Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti/gruppe, vil en såkalt listestemme bli  overført til det andre partiet/gruppen.

 

Slik gir du personstemme ved fylkestingsvalget:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Valgstyrets medlemmer

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg. I henhold til valgloven fastsetter kommunestyret hvem som er kommunens valgstyre.  Rendalen valgstyre består av tre medlemmer av formannskapet.

 

Valgstyret høsten 2015-31.10.2019 besto av:

 •  Norvald Illevold (leder).
 •  Svein Kjetil Bjørnseth (nestleder).
 •  Marit Bjørnstad (medlem).
Administrative valgmedarbeidere

Ta gjerne kontakt med oss vedr. spørsmål omkring kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

 

Partier i Rendalen

Kontakt det enkelte parti for partiprogram, informasjon m.m.:

 

Valgoppgjøret

Valgoppgjøret foregår i Rendalen kommunehus valgkvelden etter at stemmelokalene er stengt.

 

Til å lede og organisere valgoppgjøret ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er Tord Busterud og Eva P. Lillemo valgt. 

 

Tellekorps:  Anne Marie L. Haarseth, Nanna Haugseth og Monica Misterosen.

 

Tellekorps forhåndsstemmer:   Kari J. Høye og Elin Sandbakken.

 

 

Vi skal håndtere din stemme på en sikker og riktig måte etter valglovens regler og forskrifter.

 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Valgresultater: valgresultat.no

Valgresultat.

Fylkestingsvalget (lister m.m.)

Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringer allerede er gjennomført. Dette gjelder samtlige kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger. Det vil si at innbyggerne i Hedmark og Oppland skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Innlandet fylkeskommune.

 

Informasjonsbrosjyrer omkring valgordningen på flere språk
Valgresultater

Valgresultater:  valgresultat.no

Valgresultat.

_____________________________________________________________

 

Information in English; about the Norwegian municipal and county council elections

Individuals who are not Norwegian citizens may vote in municipal and county council elections, provided that they meet certain criteria.

https://valg.no/en/about-the-election/about-the-election/norwegian-municipal-and-county-council-elections/

Klage(r) over kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Se her ang. eventuell klage(r) over forhold i forbindelse med forberedelsen, gjennomføringen og valgoppgjøret ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

§ 13-2.Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller fylkesvalgstyret.

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene.
0 Endret ved lov 15 apr 2005 nr. 18.

 

_______________________________________________________________

Valgstyrets adresse:  Rendalen kommune v/Valgstyret, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

Fylkesvalgstyrets adresse: 

Klikk for stort bilde

 

Hedmark fylkeskommune

Postadresse
Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar

 

Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bilde

 

Oppland fylkeskommune

Postadresse
Postboks 988, 2626 Lillehammer

 

 

Klikk for stort bilde

Kontakt

Tord Busterud
IKT-rådgiver
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 88 204
\\fartt-profil\Profiles$\Rendalen\retordb\\fartt-home1\retordb$
Eva P. Lillemo
førstesekretær
E-post
Telefon 62 46 84 42