Klientutvalget

Jfr. kommunens delegeringsreglement skal alle klager i vedtak truffet av kommunedirektøren/administrasjonen etter sosialtjenesteloven (lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen) og barnevernloven (lov om barnevernstjenester) fremlegges for klientutvalget til behandling, før de eventuelt sendes til fylkesmannen som er klageorgan. Saker i klientutvalget er taushetsbelagte saker.

Klientutvalget består av 5 formannskapsmedlemmer.