Vedtak av reguleringsplan 201904 Storsjøen fiskecamp

Reguleringsplanen for Storsjøen fiskecamp ble vedtatt i kommunestyret 29.10.2020 sak 71/20. Frist for å klage på vedtaket er 11.12.2020. 

Reguleringsplanen består av følgende dokumenter:

  • Plankart
  • Bestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Illustrasjonsplan

Plandokumentene er tilgjengelige i Planregisteret.