Varsel om oppstart av planarbeid for Storsjøen fiskecamp

Feste Nordøst AS har på vegne av Storsjøen fiskecamp ved Håvard Bryhn, satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Storsjøen fiskecamp på Botillen.

Formålet med planen er å regulere:

  • område for campingplass,
  • område med kombinert formål bolig/kontor/lager,
  • båtplass og utvidelse av molo,
  • sikring av eksisterende vannkilde.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet rettes Feste Nordøst AS innen 13. januar, se kontaktinfo i oppstartsvarselet. 

Les mer her: