Tverrfaglig samhandlingsteam i Rendalen kommune

Det har blitt opprettet et tverrfaglig samhandlingsteam i kommunen bestående av ansatte i skole og barnehage, PPT, barnevern og helsesektoren.  Leder i teamet er miljøterapeut i oppvekst. 

Teamets mandat er både på systemnivå og på individnivå for å hjelpe barn og foresatte.  Målet er å komme med råd og veiledning i en tidlig fase, før eventuell utredning.  Hjelpen er styrkebasert, målrettet og gir effekt. 

Teamets møtedatoer for våren 2024:       14.03.24 og 23.05.24

 

Hva vil vi oppnå ved tverrfaglig samhandling? 

  • Barn og familier opplever at den hjelpen de får er samkjørt og helhetlig. 
  • Medvirkningen oppleves reell. 
  • Alle deltakere i de tverrfaglige møtene opplever seg som likeverdige parter. 
  • Foresatte og ansatte i tjenestene opplever at de får adekvate råd og veiledning for å tilpasse sin praksis til barnets beste. 

God hjelp og gode tiltak er innsats som settes inn for at barnet/ungdommen/familien skal greie seg bedre, bli selvstendige og mestre livet sitt så godt som mulig ut fra de forutsetninger de har.  Barn og familie skal oppleve seg som jevnbyrdige samarbeidspartnere.

Barnevernsreformen (Oppvekstreformen) trådte i kraft 01.01.22, og gir kommunen økt ansvar på barnevernsområdet. Målene med reformen er at kommunen skal styrke arbeidet med å jobbe med forebygging, tidlig innsats og samhandling. Hjelpen skal også bedre tilpasses barn og familiers behov. 

Kommunen skal jobbe forebyggende og flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

Tidlig innsats med tiltak som er tilpasset barn, ungdom og familiers behov er først og fremst en investering som kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere. 

Det er utarbeidet en strategisk plan for kommunene i Nord-Østerdal: Tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats for barn, unge og familier i Rendalen/Folldal/Tynset/Alvdal/Tolga kommune, Sammen for rett hjelp til rett tid der du er!

Formålet med planene er å skape en oppvekstsektor og et oppvekstmiljø som får alle barn til å oppleve livsmestring.