Tilbud om 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Disse er delt inn i hovedsak to ulike grupper av pasienter:

Gruppe 1:

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, henvisning fra fastlege, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. De som har fastlege utenfor Rendalen kommune må selv skaffe seg bekreftelse fra legen sin.

 

Gruppe 2:

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner ( se liste nedenfor ). Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®) .Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®). Anakinra (Kineret®) .Azathioprin (Imurel®) .Baricitinib (Olumiant®) .Belimumab (Benlysta®) .Brodalumab (Kyntheum®). Certolizumab pegol (Cimizia®) .Ciklosporin (Sandimmun®). Cortison >100 mg daglig >1mnd .Cyclofosfamid (Sendoxan®).1 Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd. Etanerecept (Enbrel®, Benepali®). Filgotinib (Jyseleca®). Fingolimod (Gilenya®). Golilumab (Simponi®). Guselkumab (Tremfya®). Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd Iksekizumab (Talz®). Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 Leflunomid (Arava®) Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®). Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd .Mykofenolat (Cellcept®) .Okrelizumab (Ocrevus®) . Omalizumab (Xolair®). Ozanimod (Zeposia®). Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd. Rilonacept (Arcalyst®). Risankizumab (Skyrizi®) Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)Secukinumab (Cosentyx®). Sulfasalazin (Salazopyrin®). Takrolimus (Prograf®). Tocilizumab (RoActemra®) .Tofacitinib (Xeljanz®). Upadacitinib (Rinvoq®). Ustekinumab (Stelara®). Vedolizumab (Entyvio®)  (Se listen hos FHI her)

Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. OBS! Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke.

 

Spesialisthelsetjenesten vil identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Pasientene må ha med dokumentasjon som bekrefter at de tilhører aktuelle sykdomsgrupper ved vaksinering. Der det ikke er tvil om at pasienten skal ha tilbud om 3. dose (spesielt pasienter tilhørende gruppe 1), og der det er hensiktsmessig for å spare tid, kan fastlegen varsle og utstyre pasienten med dokumentasjon som bekrefter anbefaling om 3. dose.

Pasienter med lengre sykehusopphold, hyppig poliklinisk behandling og de med kompliserte behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene.

 

Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

 

Pasientene må selv bestille time, ta kontakt med Rendalen legekontor på tlf. 62 46 63 50. Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.00.

Det kan hende du ikke får svar på time med éngang, vi må få undersøkt at du er i risikogruppen.