Søknad om fritak for eiendomsskatt

Gjennom eiendomsskatteloven er noen eiendommer automatisk fritatt for eiendomsskatt. Andre eiendommer kan få fritak fra kommunestyret dersom de oppfyller visse kriterier. 

Automatiske fritak

Noen eiendommer/deler av eiendommer er automatisk fritatt for eiendomsskatt, blant annet:

  • Kirker
  • Bygninger for landbruksdrift
  • Kommunale eiendommer

Andre fritak

Kommunestyret kan utover de automatiske fritakene vedta å frita visse eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Fritaket gjelder for ett år av gangen. Det gjelder blant annet:

  • Lokaler for religiøse samfunn
  • Lokaler for arbeid blant narkomane
  • Ikke-kommersiell privat barnehage
  • Idrettsanlegg og idrettshall
  • Lokaler for velforening
  • Museumsbygninger
  • Bygning tilhørende bedrift for yrkesvalghemmede

Kommunestyret vedtok 19. desember 2019 en liste over eiendommer som helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt i 2020. Det gjelder grendehus og eiendommer til kulturvirksomhet, idrettsanlegg og -haller, private vannverk, verna bedrifter og freda bygg. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. 

Følgende eiendommer blir fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt i skatteåret 2020: fritak eiendomsskatt (PDF, 328 kB).

Søknad om fritak

For å søke om fritak må stiftelsen/organisasjonen skrive en søknad til Rendalen kommune innen 15. februar 2020. Søknadene vil bli behandlet samlet av kommunestyret etter at takstene er vedtatt 1. mars. Merk at det er virksomheten selv som må stå som hjemmelshaver av eiendommen. 

Fredete/vernede bygg

Kommunestyret vedtok 19. desember 2019 at freda bygg skal fritas for eiendomsskatt. Det gjelder bygg som er automatisk fredet, forskriftsfredet eller vedtaksfredet. Det gjelder ikke bygg i SEFRAK-registeret med mindre det foreligger et fredningsvedtak. SEFRAK-registeret er et register over verneverdige bygninger, hovedsakelig fra før år 1900. En oversikt over freda bygninger er hentet fra Riksantikvarens database Askeladden og blir brukt som grunnlag for fritak: fredete bygninger (PDF, 313 kB). Gi tilbakemelding innen 15. februar 2020 om du har et fredet bygg som ikke står i listen.