Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Lysinga vannverk

Forslag til reguleringsplan for Lysinga vannverk er nå ute til høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er satt til 30. mars 2021. 

Formannskapet vedtok 11.2.2021 å legge reguleringsplan 202002 Lysinga vannverk ut på høring og offentlig ettersyn. Planområdet omfatter Lysinga vannverk med nedbørfelt/sikringssone og ligger øst for Øvre Rendal.

Forslagsstiller er Lysinga vannverk SA og planen er utarbeidet av Feste Nordøst AS. Hensikten med planarbeidet er å:

  • Sikre eksisterende og fremtidig drift og installasjoner for vannverket.
  • Sikre tilstrekkelig areal knyttet til inntaksdam.
  • Sikre areal for eksisterende renseanlegg og etablering av nytt høydebasseng.
  • Sikre areal for trykkreduksjonskummer.
  • Sikre utbedring av eksisterende adkomstveg, samt ny adkomstveg til installasjoner.
  • Vurdering av eksisterende, og fastsetting av nye sikringssoner for vannverket.
  • Avklare flomfare, samt bruddfare for inntaksdam og nytt høydebasseng.

Saksdokumentene 

I saksframlegget er planens hovedinnhold oppsummert og virkningene vurdert i forhold til samfunnsinteresser og miljø. I planbeskrivelsen er planens innhold og virkninger beskrevet nærmere. Plankartet viser forslag til foreslått bruk i planområdet og bestemmelsene angir hvilke begrensninger og muligheter planen vil gi juridisk.

Det er også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som peker på mulige risikofaktorer som følge av planen.

Merknader til planforslagene sendes skriftlig til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen, eller postmottak@rendalen.kommune.no innen 30. mars 2021.

Høringsdokumentene
Plankart (PDF, 4 MB)
Bestemmelser (PDF, 258 kB)
Temakart aktsomhetsområde flom (PDF, 3 MB)
Temakart hensynssone reindrift (PDF, 3 MB)
Temakart sikringssone drikkevann (PDF, 3 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Teknisk plan vann (PDF, 279 kB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)
Saksutredning (PDF, 301 kB)
 

Høringsdokumentene i planregisteret