Offentlig ettersyn av planstrategi Rendalen kommune 2020-2024

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et verktøy for Rendalen kommune til å fastlegge det videre planarbeidet, men har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere.

Formannskapet i Rendalen kommune vedtok den 27.08.20 sak 68/20 å sende utkast til planstrategi for Rendalen kommune 2020-2024 ut på offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Særutskrift med saksframlegg og vedtak kan leses her (PDF, 246 kB).

Høringsdokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside, i tillegg til på biblioteket og kommunens servicekontor.

Synspunkter og innspill på høringsdokumentet sendes Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen eller til postmottak@rendalen.kommune.no innen 15. oktober 2020.