Midlertidig tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tilskuddspakke for skogbruket. Formålet er å opprettholde hogstaktivitet, og drifter med svak driftsøkonomi for skogeier og mye maskintid per produsert skogsvirke prioriteres.

Tilskudd til helmekanisert tynning

Opptil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden om overstiger 230 kr/fm3 (begrenset oppad til 120 kr/fm3).

Dette omfatter også uttak av energivirke fra eldre ungskog og 1. gangs tynning forutsett at det er avsetning for virket.

Tilskudd til helmekanisert drift med høy driftskostnad

Dette omfatter:

  • Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene.
  • Ryddingshogst med miljømessig begrunnelse, knyttet til skjøtsel av utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
  • Foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag, der treslagskifte har en klima- eller produksjonsmessig begrunnelse.
  • Foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar, herunder lukkede hogster.
  • Foryngelseshogst med lang terrengtransport. Tiltaket skal i minst mulig grad redusere ressursgrunnlaget for framtidig veibygging.
  • Foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med høy vanskelighetsgrad.
  • Foryngelseshogst med vekslende driftssystemer der transport skjer i flere etapper fram til leveringssted, eksempelvis lektertransport.
  • Kanthogst langs skogsveier eller skogkanter mot innmark. Som for helmekanisert tynning kan det her gis tilskudd til uttak av både tømmer og energivirke, forutsatt at det er avsetning for slikt virke. Produsert energivirke må omregnes fra løsmassekubikk (lm3) til fastmassekubikk (fm3). Det gis ikke tilskudd til virke som blir liggende.

Det gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3 (begrenset oppad til 12 kr/fm3). Totale driftskostnader omfatter kostnader til hogst og transport og eventuell manuell falling i bratt/vanskelig terreng. Graving av driftsveier inngår ikke i tilskuddsgrunnlaget.

 

Tilskudd til taubanedrift

60 kr/m3.

 

Det kan søkes om tilskudd til drifter som er påbegynt fom. 12. mai 2020. Søknaden skal inneholde kartfesting av tiltaket, driftspris basert på kontrakt med tømmerkjøper og anslått kvantum. Fylkesmannen avgjør om det kan gis tilskudd og setter en øvre grense for tilskuddet. Dersom øvre grense overskrides med over 10 % kan der søkes om tilleggstilskudd.

Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er gjennomført etter anmodning. Kommunen må ha mottatt anmodning om sluttutbetaling innen 30. november 2020. For å få utbetalt tilskuddet må driftskostnadene dokumenteres (faktura/fastpriskontrakt) og volumet må dokumenteres (produksjonsfil fra hogstmaskin eller målekvittering).

Du søker om tilskudd ved å logge deg inn her. Instruksjonsvideo for å logge deg inn og søke finner du her.