Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Rv. 3 Kiva og Tingstadbekken bruer

Statens vegvesen har i samarbeid med Rendalen kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan som skal legge til rette for utvikling av eksisterende veg samt utbygging av nye bruer for Kiva og Tingstadbekken.

Planområdet ligger sør og nord for Hanestadveien og legger til rette for utskifting av de to bruene og utbedring av gang-/sykkelundergangen ved Hanestad.

Saksdokumentene 

I planbeskrivelsen er planens innhold og virkninger beskrevet nærmere. Plankartet viser forslag til foreslått bruk i planområdet og bestemmelsene angir hvilke begrensninger og muligheter planen vil gi juridisk. Det er også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som peker på mulige risikofaktorer som følge av planen.

Merknader til planforslagene sendes skriftlig til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no innen 27. mars 2020.

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med Ole Fossum på tlf. 90 60 03 59 eller e-post ole.fossum@vegvesen.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter §12-3 og § 3-7.

Høringsdokumentene i planregisteret