Høring av reguleringsplan for Hanestad fjelltak

Formannskapet i Rendalen vedtok 24.6.2021 å legge forslag til detaljregulering 202001 Hanestad fjelltak ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger ca. 6 km sør for Hanestad, og øst for Rv3 ved Tøråsen. Formålet med planendringen er en utvidelse av uttaksområdet for det eksisterende fjelltaket fra ca. 27 daa til 160 daa, etablering av vaskeplass for steinmasser, nytt lagerområde og omlegging av eksisterende vei. Høringsdokumentene er lagt ut i kommunehuset og biblioteket, samt i planregisteret.

Innspill og merknader til planforslaget rettes skriftlig til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen, eller postmottak@rendalen.kommune.no innen 7.9.2021. Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger Erin Sandberg.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349