Høring av reguleringsplan for Åkrestrømmen sentrum

Forslaget til ny reguleringsplan for Åkrestrømmen sentrum legges nå ut til høring og vi oppfordrer alle som har innspill om å sende inn sine merknader innen 23. april 2019.

Nærmere om planforslaget

Rendalen kommune er forslagsstiller og planen vil erstatte tre gjeldende reguleringsplaner. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere plansituasjonen til dagens situasjon og legge til rette for ny utvikling. Dette består blant annet i å:

  • Utvide arealer til forretninger, kontor og industri/lager.
  • Sikre og gjøre Sana badestrand tilgjengelig for nærrekreasjon og friluftsliv.
  • Regulere området ved kulturparken til parkareal.
  • Legge til rette for nye boliger i området sør for forretningssenteret.
  • Sikre eksisterende drikkevannskilde i henhold til områdebeskyttelsesplan.
  • Sikre utvidelsesareal for eksisterende renseanlegg.
  • Bedre trafikksikkerheten ved å stramme opp krysset Engerdalsveien x Sjøliveien, regulere ny gang- og sykkelvei langs Engerdalsveien og avklare trasè for snøscooterløype.

Her finner du mer informasjon

Plandokumentene finner du i planregisteret og er lagt ut til gjennomsyn/utlån på kommunehuset og i biblioteket.

  • Plankartet viser forslag til foreslått bruk i planområdet og bestemmelsene angir hvilke begrensninger og muligheter planen vil gi juridisk.
  • I saksframlegget/vedtaket er planens hovedinnhold oppsummert og virkningene vurdert i forhold til samfunnsinteresser og miljø.
  • I planbeskrivelsen er planens innhold og virkninger beskrevet nærmere.

I kartløsningen vår kan du se nærmere på plankartet.

Bli med på åpent møte og kontordag

Onsdag 3. april kl. 18 på Øiseth hotell: Vi inviterer alle interesserte til åpent møte der vi vil informere om planforslaget og oppsummere stedsutviklingsprosjektet.

Fredag 5. april kl. 10-16 på kaféen på Øiseth hotell vil undertegnede og næringsutvikler Arne Hagetrø ha åpen kontordag. Kom innom for en uformell prat eller om du har noen spørsmål.

Høring av planforslaget

Planen blir også kunngjort ved brev til alle hjemmelshavere, i avisa Østlendingen og på kommunens Facebook-side. Send inn skriftlige merknader til planforslaget til Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen, eller postmottak@rendalen.kommune.no. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Kontakt

Erin Sandberg
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349