Tjenester A - Å

Rendalen kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas.

 

Du vil finne igjen kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen til venstre, men nedenfor her kan du trykke på den beskrivelsen du er interessert i:

 

A 

Adopsjon fra utlandet

Allemannsretten 

Avlastning 

 

B 

Barnehage - godkjenning

Barnehageplass 

Besøkshjem 

Bolighygiene - veiledning om inneluft og inneklima

Boplikt 

Bostøtte 

Bruksendring 

Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Byggavfall - kildesortering

 

 

D 

Dagmamma - godkjenning

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Driveplikt 

 

E 

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse

Eiendomsskatt – nedsettelse og ettergivelse

Eierseksjonering 

Ergoterapi 

Etablererprøven 

 

F 

Farlig avfall 

Fasadeendring 

Fastlege 

Feiing og tilsyn med ildsted

Fellingstillatelse 

Forhåndskonferanse 

Forliksråd 

Forskuddsskatt 

Fosterhjem 

Fremskutt skolestart

Fylling og planering av terreng

Fyrverkeri – handel og oppbevaring

Fysioterapi 

 

G 

Godkjenning/melding av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Gravetillatelse 

 

H 

Helsestasjon 0-5 år 

Helsestasjon for ungdom

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

 

I 

Individuell plan 

 

J 

Jegerprøven 

 

K 

Karakterer - klageadgang

Konsesjon – erverv av alle eiendommer over 100 da.

Konsesjon – erverv av bebygd eiendom under 100 da.

Konsesjon – erverv av ubebygd eiendom under 100 da.

Kulturmidler 

Kunnskapsprøven 

 

L 

Landbrukseiendom - deling

Landbruksvei – bygging

Ledsagerbevis 

Legevakt 

Leirskoleopphold 

Leksehjelp - grunnskolen

 

M 

Matombringing 

Melding til barnevernet

Miljøplan i jordbruket

Mindre tiltak 

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Musikk- og kulturskole

 

N 

Nabovarsel 

 

O 

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Omsorgsovertakelse av barn

Oppføring av bolig, fritidsbolig og våningshus

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Oppmålingsforretning

Opprettelse av matrikkelenhet

 

P 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Permisjon fra grunnskolen

PP-tjenesten 

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Psykiske helsetjenester

 

R   

Reguleringsplan - offentlig

Reguleringsplan - privat

Renovasjon 

Restskatt 

RLE-faget – melding om fritak

Rustiltak 

 

S 

Salgsbevilling 

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Serveringsbevilling 

Skatteattest 

Skilting - reklameskilt/skilt langs vei

Skjenkebevilling for en bestemt anledning

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjenesten 

Skolestart 

Spesialundervisning i grunnskolen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Startlån bolig 

Støttekontakt 

Sykehjem - avlastningsopphold

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

 

T 

Tekniske hjelpemidler - utlån (Hjelpemiddelsentral)

Tiltak uten ansvarsrett

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Trygghetsalarm 

 

U 

Utsatt skolestart 

Utslippstillatelse 

 

V 

Vaksiner 

Vann og avløp - tilkobling

Vannforsyning og drikkevann

Vergemål 

Virksomhetsgodkjenning

 

 

Ø 

Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp

 

Å 

 

 

Publisert av: Mari Holien
01.09.2011