Tjenester A - Å

Rendalen kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas.

 

Du vil finne igjen kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen til venstre, men nedenfor her kan du trykke på den beskrivelsen du er interessert i:

 

A 

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Adopsjon fra utlandet

Allemannsretten 

Arbeidsgiveravgift

Askespredning

Avlastning 

 

B 

Barnehage - godkjenning

Barnehageplass 

Besøkshjem – å være besøkshjem

Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)

Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Bolig og fritidsbolig - bygging

Bolighygiene - veiledning om inneluft og inneklima

Boligtilskudd

Boplikt 

Bostøtte 

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring 

Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Byggavfall - kildesortering

 

 

D 

Dagmamma – godkjenning av virksomhet

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Driveplikt 

 

E 

Eierseksjonering 

Ergoterapi 

Etablererprøven 

 

F 

Familiebarnehage – etablering

Familievernkontor

Farlig avfall 

Fasadeendring 

Fastlege 

Feiing og tilsyn med ildsted

Fellingstillatelse 

Forhåndskonferanse 

Forliksråd 

Forskuddsskatt (næringsliv)

Forskuddstrekk (ansatt)

Fosterhjem 

Fravær på vitnemål i grunnskolen

Fremskutt skolestart

Frisklivssentral

Fylling og planering av terreng

Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Fysioterapi 

 

G 

Godkjenning/melding av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Gravetillatelse 

Gravlegat for stell av gravsted

Gravlegging og kremasjon (gravferd)

Grunnskoleopplæring for voksne (ordinær)

 

H 

Habilitering og rehabilitering

Helsestasjon 0-5 år 

Helsestasjon for ungdom

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjelpetiltak fra barneverntjenesten

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

 

I 

Individuell plan 

Innsynsrett – offentlige dokumenter

Innsynsrett – personopplysninger

Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

 

J 

Jegerprøven 

 

K 

Karakterer - klageadgang

Konsesjon – erverv av alle eiendommer over 100 da.

Konsesjon – erverv av bebygd eiendom under 100 da.

Konsesjon – erverv av ubebygd eiendom under 100 da.

KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak

Kulturmidler 

Kunnskapsprøven 

 

L 

Landbrukseiendom - deling

Landbruksvei – bygging

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Legevakt 

Leirskoleopphold 

Leksehjelp - grunnskolen

 

M 

Matombringing 

Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

Miljøplan i jordbruket  

Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)

Mindre tiltak uten søknadsplikt

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Musikk- og kulturskole

 

N 

Nabovarsel 

 

O 

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Omsorgsovertakelse av barn

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom i matrikkelen

 

P 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Permisjon fra grunnskolen

PP-tjenesten 

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Psykiske helsetjenester

 

R   

Radon– måling og tiltak

Reguleringsplan - offentlig

Reguleringsplan - privat

Renovasjon 

Restskatt for personlige skattytere (ansatt)

Restskatt for upersonlige skattytere (næringsliv)

Rustiltak 

 

S   

Samarbeid mellom hjem og skole

Samhandlingsreformen

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Serveringsbevilling 

Skatteattest 

Skilting - reklameskilt/skilt langs vei

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjenesten 

Skoleskyss 

Skolestart 

Spesialundervisning for voksne (grunnskole)

Spesialundervisning i grunnskolen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Startlån bolig   

Støtteperson/støttekontakt

Svangerskapsomsorg

Sykehjem - avlastningsopphold

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

 

T 

Tekniske hjelpemidler - utlån (Hjelpemiddelsentral)

Tiltak uten ansvarsrett

Tidligere skolestart (fremskutt)

Tolketjeneste for fremmedspråklige

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Trygghetsalarm 

 

U 

Utsatt skolestart 

Utslippstillatelse 

 

V 

Vaksiner 

Vald (jaktområde) - godkjenning

Vann og avløp - tilkobling

Vannforsyning og drikkevann

Vergemål 

Virksomhetsgodkjenning

 

 

Ø 

Økonomisk rådgivning

Økonomisk stønad

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

 

Å 

 

 

24.11.2015