Utlevering av opplysninger fra matrikkelen

Fritt tilgjengelig 

Opplysninger om eiendommer som kan hentes fram i kartløsningen vår er fritt tilgjengelig for allmennheten, for eksempel:

  • Matrikkelnummer, matrikkelenhetstype, areal, grenselinjer, grensepunkt, kulturminner, forurensinger i grunnen
  • Bygningsnummer, bygningstype, næringsgruppe, bygningsstatus
  • Vegadresse eller matrikkeladresse, og eventuelt adressetilleggsnavn eller matrikkeladresse-navn samt opplysninger om grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, tettsted og postnummer
  • Tilhørende koordinater
  • Statistisk informasjon som ikke kan knyttes til enkeltperson

Dersom hjemmelshaver til eiendommen er en bedrift/institusjon kan også opplysninger om navn og adresse fritt utleveres.

 

Opplysninger knyttet til personer 

Andre opplysninger er det knyttet strengere restriksjoner til på grunn av personvernhensynet. Ved slike utleveringer må kommunen forholde seg til matrikkelloven og -forskriften. Se for øvrig retningslinjene for utlevering av matrikkelopplysninger som er utarbeidet av Statens kartverk.

 

Det er først og fremst bruken av opplysningene som avgjør om de kan utleveres eller ikke. Alle har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på egen eiendom. I tillegg kan man få tilgang til personopplysninger om bruken er knyttet til kommunal saksbehandling (for eksempel naboliste i en byggesak) eller bruken er knyttet til en såkalt rettkommen interesse. Utlevering til bruk i reklame og markedsføring faller ikke inn under tillatte bruksområder.

 

Rutiner ved utlevering  

For å få utlevert personopplysninger må man:

  • Legitimere seg ved å møte opp på kommunehuset med legitimasjon, eller få tilsendt opplysningene til folkeregistrert adresse.
  • Underskrive en avtale om at opplysningene kun skal brukes til formål som er tillatt etter matrikkelloven og opplyse hva opplysningene skal brukes til. Skjemaet kan oversendes per mail, undertegnes, skannes og returneres per mail. Øvrige opplysninger kan gis over telefon.

Ved senere henvendelser kan man oppgi et registreringsnummer for å slippe å registrere seg på nytt.

 

Forespørsel om eieropplysninger
Utlevering fra grunnboken skjer etter tinglysingsloven og kommunene har ikke hjemmel til å utlevere informasjon etter tinglysingsloven. Henvendelser om utlevering fra grunnboken må rettes til Statens kartverks kundesenter (Tinglysingen), tlf. 32 11 88 00 eller tinglysing@statkart.no. Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr) må oppgis ved henvendelse. Dette finnes på www.seeiendom.no/kommunens kartløsning.

Publisert av: Erin Sandberg
17.04.2012