Kunngjøringer og høringer

Rendalen kommune vil her gi deg informasjon om planer og offentlige dokumenter som legges ut til ettersyn og høring, og endringer i tjenestetilbudet.  Dette omfatter også kommunens budsjett, rapporter med mer. Her får du nærmere informasjon om tidsfrist, hensikt og innhold med mer.

Legatoversikt finner du her.

Nyheter
svømmer

P.g.a. driftsproblemer er bassenget ved Berger skole dessverre stengt ut sesongen. Vi beklager dette, men du ønskes velkommen til bading til høsten når bassenget ved Berger skole åpnes igjen.

 

03.02.2016
politiet

Fra 01. mars 2016 vil lensmannskontoret i Rendalen være åpent på tirsdager, i tidsrommet fra kl 1000-1400.

25.01.2016
uttrykksikon med lyspære

Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger.

 

30.10.2015
gryte med mynter

Frist for å søke midler fra legat som føres av Rendalen kommune er 1. november.  Søknad sendes leder i hvert enkelt legat.

 

08.10.2015
Planleggere
Feste Nordøst AS har på vegne av Rendalen Kommuneskoger satt i gang med å utarbeide reguleringsplan for Østre Harrsjøen hyttefelt. Formålet med planen er å legge til rette for 15-20 nye hyttetomter med atkomstvei og enkel standard med vannpost.

 

08.10.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
Generalforsamlingen i Abakus, samlet i Engerdal

Ola Næsheim startet selskapet Abakus i 2001, og har nå gått over i pensjonistenes rekker.  For å sikre kompetansen Abakus har innenfor offentlige anskaffelser, har 11 kommuner gått inn og kjøpt Næsheims aksjer.

 

24.06.2015
friluftsliv-høring

Rendalen er første kommune i Hedmark som foretar en fullstendig kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Arbeidet har vært gjennomført av en arbeidsgruppe som har rapportert til politisk komite 2. Kommunen ønsker innspill på høringen med høringsfrist 29.05.2015.

 

07.05.2015
Planarbeid

Vegvesenet har utarbeidet en reguleringsplan for riksveien fra Atna til Alvdalsgrensa. Formålet med planen er øke trafikksikkerheten ved breddeutvidelse og forsterkning av veien.

 

25.03.2015
Åkrådalen endring

Arkitektene Berg og Østvang AS varsler på vegne av grunneier Jens Tore Løken om oppstart av endring av reguleringsplan R53 Åkrådalen hyttegrend. Formålet med endringen er å justere plangrensen i nord for å oppnå bedre veiføring på nordre atkomstvei (V2), samt justering av én tomt (F8).

 

16.02.2015
Hus

Kommunestyret vedtok 30.10.2014 reguleringsplan R49 Hol boligfelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Planen ligger på Otnes nord for Søstuveien. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av boliger innen området og atkomstvei til en eiendom utenfor planområdet.

 

14.11.2014
Snøscooter foto

Det varsles om oppstart av planarbeid for snøskuterløyper i kommuneplanens arealdel. Samtidig legges planprogrammet for snøskuterløyper i kommuneplanens arealdel ut på høring. I planprogrammet står det mer om formålet med planarbeidet, hvilke tema som skal vurderes og hvordan prosessen skal organiseres.

 

23.10.2014
14-ho-Befaringer-E-5

Norconsult AS har fått i oppdrag av Rendalen kommune å utarbeide en områdereguleringsplan for Kvernesmoa serverpark. Nå varsles det om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram legges ut på høring. Frist for å komme med eventuelle merknader er satt til 31. oktober 2014.

 

19.09.2014
11-so-Hanestad-massetak-E-10

Norconsult AS varsler på vegne av Hågen Hanestad om oppstart av detaljregulering av et lagerområde ved Atnosen, helt ned mot grensen til Stor-Elvdal kommune.

 

15.09.2014
Planarbeid

Areal+ har på vegne av Statskog og flere grunneiere satt i gang med å utarbeide reguleringsplaner for Renåtangen hyttefelt og Grøndalen fritidsområde. Formålet med planene er å legge til rette for hhv. 50 og 100 nye hyttetomter og vei fram til alle hytter.

 

03.09.2014
Erlend Johannesen.  Foto Adresseavisen

Vesleblakkenprisen 2014 går til Erlend Johannesen for hans innsats for gatebarn i Filippinene.  Vesleblakkenprisen er innstiftet av Rendalen kommune, og blir delt ut for 17. gang i år.  Selve overrekkelsen finner sted søndag 13. juli i Bull-museet i Rendalen; der Vesleblakken ligger begravd i hagen.

 

08.07.2014
Arealdelen 2014-2026

Kommunestyret vedtok 26.6.2014 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. Planen revidert blant annet for å sette mer naturlige grenser for spredt bebyggelse og klargjøre forholdet til landbruk pluss-tiltak.

 

04.07.2014
barn-byringen

Kommunen har startet opp med å revidere kommuneplanens samfunndel og forslag til planprogram for revideringen legges med dette ut på høring. Nå har du mulighet til å komme med innspill til blant annet hva som skal være viktige temaer i revidering av samfunnsdelen og hvordan vi skal legge til rette for medvirkning.

 

04.07.2014
hol

Formannskapet vedtok 19.6.2014 å legge reguleringsplan R49 Hol boligfelt ut på høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger nord for Søstuveien på Otnes og planen legger til rette for seks nye boligtomter.

26.06.2014
Rv. 3

Statens vegvesen setter i samarbeid med kommunen i gang planarbeid for Rv. 3/Nord-Østerdalsveien på strekningen som går gjennom kommunen.

 

19.06.2014
Fjøstjønna hytte

Kommunestyret vedtok 22.5.2014 reguleringsplan 201302 Fjøstjønna hyttefelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste og legge til rette for fradeling av 13 eksisterende hyttetomter, stadfeste veier og legge til rette for å etablere nye vannposter og føre strøm fram til hyttene.

 

03.06.2014
Hanestad fjelltak. Foto: Erin Sandberg

Kommunestyret vedtok 29.4.2014 reguleringsplan R46 Hanestad fjelltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste eksisterende masseuttak, åpne for en utvidelse av fjelltaket og regulere inn områder for lager og knusing.

 

13.05.2014
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

14.06.2013
fylkesmannen_logo

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
Dalehuset

Rendalen kommune selger eiendom med stor eldre trebygning.

 

22.10.2012
ContainerFIAS

FIAS har nå lansert et bedre sorteringstilbud for hyttefolk i Fjellregionen.   Pressemelding - bedre sorteringstilbud for hytter

27.09.2012

Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver. Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven)
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak