Helse og omsorg

Temabilde Omsorg

Helse og omsorg består av: 

 

Hjemmetjenesten har ellers ansvaret for:

Søknad om plass i institusjon:
Det blir foretatt hjemmebesøk for vurdering av hjelpebehov før søknaden behandles. Tildeling av plass blir avgjort av tildelingsteam som består av avdelingsleder pleie og omsorg, fagledere for institusjonen og hjemmetjenesten. Det er mulig å klage på vedtak om søknad på plass i institusjon. Klagen sluttbehandles av Fylkesmannen i Hedmark.

 

Søknad om plass på alderspensjonat og i omsorgsboliger: Søknaden blir behandlet og avgjort av et tildelingsteam etter at det har vært foretatt vurderingsbesøk hos søkeren. 

Søknad om omsorgslønn:
Dette er aktuelt for dem som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Å få omsorgslønn er ingen rettighet, men et av flere tiltak fra kommunen som kan bedre situasjonen både for den som trenger hjelp og den som har ansvaret for omsorgen.

Momenter som er viktige i forhold til tildeling av omsorgslønn er; om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, om det gjelder nødvendige omsorgsoppgaver, om omsorgen fra søkeren er det beste for brukeren og kommunens ressurser. 

 

Demensteamet i Rendalen kommune. 

 

Kjenner du noen som glemmer?

Demensteamet i Rendalen kommune 

 

 

Søknad brukerstyrt personlig assistent (BPA):  

Ordningen er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. Formålet er å gi brukeren et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Brukeren har selv rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Det er mulig å klage på vedtak på søknad på BPA. Klagen sluttbehandles av Fylkesmannen i Hedmark.


Søknad om trygghetsalarm:
Kommunen har trygghetsalarmer som er tilknyttet SOS International. Trygghetsalarm koster kr. 268,-pr. mnd.


Utkjøring av mat
Eldre som har hjelp fra hjemmetjenestene, får tilbud om tilkjørt middag fra Rendalen sjukehjem to ganger per uke. Håpet er at dette tilbudet skal sikre god ernæring og dermed bedre helse for de eldre.

 

Pris for mat hvor dette er innvilget i henhold til vedtak (uten mva). 

Middag uten dessert               kr. 75.00

Dessert                                   kr. 25.00

 

Middag fra Rendalen sjukehjem uten vedtak om praktisk bistand til middag (inkl.mva 15%):

Middag uten dessert               kr. 86.00

Dessert                                   kr. 29.00

 

Aktivitetssentret: 

Kaffe og kake                           kr.  52.00

Drosje tur/retur                        kr. 160.00

Kaffe, kake og drosje tur/retur kr. 212.00

 

 

Forespørsler om utkjøring av middag skjer til Hjemmetjenesten (se over).

  

Hjelpemidler i hjemmet 

Korttidsutlån: Ved korttidslån av hjelpemidler kan du kontakte ekspedisjonen i Helse og omsorgssenteret, ergoterapeuten eller hjemmesykepleien.              
Varig utlån: De som har et varig behov (utover 2 år) for hjelpemidler må begrunne og søke om dette gjennom Folketrygden. Ergoterapeuten eller hjemmesykepleien kan hjelpe til med dette.
Syn/hørsel: Kontaktperson for hjelpemidler som gjelder syn/hørsel er omsorgsarbeider Kristin Rønning på tlf 47463494,

Lån av hjelpemidler er en tjeneste som er gratis.

 

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede 

Har du behov for parkeringkort send egensøknad/legeerklæring.

Kontaktperson Maud Flugsrud på tlf 62 46 84 20.

 


Send søknaden til:
Rendalen kommune
Søstuveien 21

2485 Rendalen

Søknadsskjema  (pdf) Søknadsskjema)  (MS word)

Nyheter
To hender (omsorg)

Vi har et brukerråd for helse- og omsorgstjenester, som til sammen består av:
•  4 bruker-/pårørenderepresentanter
•  1 vararepresentant til ovennevnte
•  1 representant fra Rådet for eldre og funksjonshemmede
•  Avdelingssykepleier/-fagleder
•  Virksomhetsleder

21.04.2017
Logo for Nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon, 800 30 196, er et tilbud til: 

·        personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep 

·        hjelpeapparatet 

·        andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre

 

 

13.03.2014
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
transportordning

Hedmark Trafikk FKF som administrator av TT-ordningen har kommet med følgende informasjon til kommunene. Klikk her for informasjon 

 

04.01.2013
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012

Kontaktinfo Hjemmetjenesten

Besøksadr.:

Helse- og omsorgssenteret

Søstuveien 21

Otnes
2485 Rendalen
Tlf.:  62 46 85 00
 

Virksomhetsleder Helse og omsorg Geir Arne Nordfjord 

tlf. 918 72 200

 

Avdelingsleder pleie- og omsorg

Berit Lillestu

tlf.: 930 22 792

 

 

Sekretær Helse og omsorg Lill Sanne Hole

tlf. 474 76 193

Kontaktinfo Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien:
Helse- og omsorgssenteret på Otnes

Vaktrom:          990 99 780
Telefax:            62 46 63 01

 

Fagleder: Anita Marie Berget      

Tlf. 976 63 835 

          

       

Alarmtelefon:  917 75 953