Jordbruk

 

Vår tjenesteyting 

Se egen side for en oversikt over aktuelle skjemaer.

 

Om jordbruket i kommunen

Rendalen er et dalføre som følger nord-sørgående bergstrukturer og ligger godt senket mellom et ås- og lavfjellandskap. Jordbrukslandskapet varierer derfor fra bratte til slake dalsider og med en dalbunn hvor elvene renner i rolige slake svinger med elveavsetninger som gir næringsrik jord og god vannforsyning.

 

Gårdsbrukene er jevnt over av middels størrelse og ligger spredt i hele kommunen, stedvis i grender. Jordbruksareal i drift er på ca. 20 800 daa som utgjør ca. 0,7 % av det totale arealet i kommunen. Planteproduksjonen er hovedsakelig grasproduksjon, men det dyrkes også andre kulturer som korn, poteter, grønnsaker og jordbær. Det er i den sammenheng verdt å nevne at Rendalen er en av de største kommunene i landet på mandelpotetproduksjon målt i areal. Melkeproduksjon og sauehold dominerer som husdyrproduksjoner. I tillegg er det et vist omfang av sjølrekrutterende kjøttproduksjon, svinehold, eggproduksjon, slaktekylling og pelsdyroppdrett.

 

Fra gammelt av var setring en viktig del av næringsgrunnlaget og det finnes fortsatt mange intakte seteranlegg. Seterbebyggelsen ligger ofte samlet i setergrender omgitt av åpne voller og beitepåvirket utmark.

 

Rendalen har ei betydelig utmark som i alle tider har vært utnyttet som beite for husdyr og som har bidratt til å gi befolkningen et næringsgrunnlag. I senere tid har Rendalen, som resten av landet, måttet forholde seg til den nasjonale rovdyrpolitikken som skaper et betydelig problem for utnyttelsen av utmarka. Dette gjelder ikke bare den tradisjonelle næringsaktiviteten, men også en mer kommersiell utnyttelse.

Nyheter
Farlig avfall

Alle næringsdrivende som leverer farlig avfall må fra 01.05.2016 ta i bruk elektronisk deklarering. Dette gjelder ved levering av farlig avfall til FIAS sine gjenvinnings- stasjoner og til mottaket på Eid, og ved henting. Informasjon fra FIAS.


04.04.2016