Skog- og eiendomsforvaltning

Rendalen kommuneskoger KF

Landbruksveier 

Deling av landbrukseiendom 
Konsesjon
Tilskuddsordninger i skogbruket

Skogfond 

Boplikt 

Driveplikt 

Vernskoghogst 

 

Årlig hogges det 90-100 000 m3 tømmer. Avvirkningen i Rendalen tilsvarer omtrent like mye som det gjøres i de øvrige kommunene i Nord-Østerdal til sammen.

Det produktive skogarealet dekker 1/3 (34 %) av landarealet, av dette igjen ligger ca. 1/3 under 650 m.o.h. Skogen i Rendalen preges av lave boniteter. 58 % av det produktive skogarealet har lav bonitet (8 og lavere) og 40 % har middels bonitet (11 og 14).

 

Det er omtrent 570 km2 myr og uproduktiv skog under barskoggrensen og omtrent 85 km2 vann og innsjøer. Omtrent halvparten av det produktive arealet eies av innenbygdsboende skogeiere. Resten eies av utenbygdsboende skogeiere, staten, industri, kommunen og legater.

 

 

 

 

Nyheter
Flendalsveien - bomstasjon

Ferdigstillingen av ny nedkjøring starter i neste uke  (8.8.16). Det kan i en kortere periode bli nødvendig å bruke den gamle Flendalsveien, dette gjelder kun for personbiler. For større biler blir veien helt stengt. Klikk for mere informasjon her.

04.08.2016

Kontaktinfo skog og eiendom

Skog: 

Skogbrukssjef

May Britt Haugen 

tlf. 474 72 348

 

Landbruk:

Landbrukskonsulent

Frank Engene 

tlf: 95178151

 

Plan, næring og drift: 

Virksomhetsleder

Halgrim Breie 

tlf: 91768995