Skog- og eiendomsforvaltning

Rendalen kommuneskoger KF

Landbruksveier 

Deling av landbrukseiendom 
Konsesjon
Tilskuddsordninger i skogbruket

Skogfond 

Boplikt 

Driveplikt 

Vernskoghogst 

 

Årlig hogges det 90-100 000 m3 tømmer. Avvirkningen i Rendalen tilsvarer omtrent like mye som det gjøres i de øvrige kommunene i Nord-Østerdal til sammen.

Det produktive skogarealet dekker 1/3 (34 %) av landarealet, av dette igjen ligger ca. 1/3 under 650 m.o.h. Skogen i Rendalen preges av lave boniteter. 58 % av det produktive skogarealet har lav bonitet (8 og lavere) og 40 % har middels bonitet (11 og 14).

 

Det er omtrent 570 km2 myr og uproduktiv skog under barskoggrensen og omtrent 85 km2 vann og innsjøer. Omtrent halvparten av det produktive arealet eies av innenbygdsboende skogeiere. Resten eies av utenbygdsboende skogeiere, staten, industri, kommunen og legater.

 

 

 

 

Nyheter
Bie på flåte

Skogbrukssjef Sæming Hagen hadde sin siste arbeidsdag i Rendalen kommune 31. mars. Han blir heretter å finne på Statskogs Elverumskontor. Ny skogbrukssjef/daglig leder i Rendalen kommuneskoger KF ansettes i disse dager. Les mere her

01.04.2014