Motorferdsel i utmark

Pilgrimsbua foto Arne Midtskogen

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Formålet med denne loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

 

Rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet tar for seg tolkningen av loven og rundskrivet.

 

Viktig sentral forskrift er Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 

Rendalen kommune har lokal forskrift for Landing og start med luftfartøy og bruk av motorfartøy (motordrevet båt) i utmark og vassdrag. Bruk av påhengsmotor er tillatt på innsjøer større enn 2 km2, dog med visse begrensinger.

 

Rendalen kommunestyre har vedtatt retningslinjer for tildeling av løyve for snøscooterkjøring og dispensasjoner for bruk av motorisert kjøretøy på barmark. Disse finner du her.

 

 

Søknadsskjema  

Søknader etter §6 skal behandles politisk og søker bes derfor sende inn søknaden minst 2 mnd før planlagt kjøring. For søknader etter § 5 må kommunen ha søknaden ca en mnd før planlagt kjøring. Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til utmarkskonsulenten i kommunen, telefon 62 46 84 65.

 

Søknadskjema for bruk av snøscooter

Nyheter
snøskuter

Her finner du oversikt over leiekjørere i kommunen:

Oversikt over ervervsmessig kjøring (leiekjøring) 2018-2022

 

03.01.2018
Logo Miljødirektoratet

Statens Naturoppsyn (SNO) er nå gitt hjemmel til å gi bøter for diverse overtredelser etter motorferdsellovverket. For mer informasjon,  se vedlegg:  Brev fra Miljødirektoratet ang. SNO og ileggelse av bøter etter motorferdselloven

 

Snøscooterkjører

Kommunestyret har gjort vedtak om etablering av snøscooterled i kommunen.

 

Logo landskapsvernområde

Vi har fått melding fra Sølen verneområdestyre om at de nå har fått sin egen hjemmeside.

 

28.10.2015
snøscooter
Kommunen er myndighet når det gjelder å gi dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. All kjøring i utmark som ikke har direkte hjemmel i lov eller forskrift er forbudt og må dermed søkes om til kommunen.

 

05.01.2015
snøskuter

Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter til transport av materialer, utstyr, ved og proviant til setrer, buer og hytter innenfor Sølen landskapsvernområde for vintersesongen 2014/2015 skal sendes til Sølen verneområdestyre. Skjema finner du her: Søknadsskjema motorferdsel Sølen landskapsvernområde

 

I tillegg må det søkes kommunen om tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark. Det er viktig at søknaden sendes inn i god tid før behovet for kjøring finner sted.  

 

21.10.2014
Snøscooter

Rendalen kommune er med i forsøksordningen for å etablere snøscooterløyper i kommunen. Arbeidet er omfattende, men er kommet godt i gang. Det er satt ned en politisk komite som sammen med administrasjonen skal foreslå løyper for kommunestyret. Her kan du finne søknaden og saksutredningen til søknaden.

 

30.05.2014
Snøscooter

Oppdaterte retningslinjer for saksbehandling av søknader for bruk av motoriserte kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Disse ble vedtatt i kommunestyret 27.06.2013.

 

02.07.2013
snøscooter

20. desember fattet kommunestyret vedtak om nye retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag i Rendalen kommune.

 

03.01.2013

snøskuterDersom det er meningen at andre enn den som står som avsender av søknaden skal kjøre snøscooter må dette oppgis i søknaden. Fylkesmannen legger vekt på omfanget av kjøringen og mindre vekt på fører av scooteren, men det må uansett spesifiseres i søknaden. Det er ingen automatikk i at nærmeste familie også kommer med i dispensasjonen slik det er hos kommunen.

 

Kontakt utmarkskonsulent Øyvind Fredriksson (tlf 62 46 84 65) om du har noen spørsmål.

11.11.2011
skuter

Søknadsskjema for motorferdsel innenfor Sølen landskapsvernområde etter verneforskrifta finner du her. Søknaden sendes til Fylkesmannen i Hedmark. 

01.11.2011