Bygging

Snekker.Byggesaksbehandler behandler bygge- og dispensasjonssøknader og gir søker nødvendig veiledning. Byggesaksbehandler skal sørge for at tiltaket er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommunale vedtekter og gjeldende planbestemmelser.

 

 

 

Generelle lenker: 

Plan- og bygningsloven
Byggesaksforskriften
Veiledning om byggesak
Byggteknisk forskrift
Veiledning om tekniske krav til byggverk
Statens bygningstekniske etat
Søknadsskjema (byggblanketter) 

Skjema for ildsted 

Skjema for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg

Skjema for søknad om utslippstillatelse

Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg

Bygging ved strømlinjer

 

Hvorfor må man søke?
Søknadsprosessen skal:

  • Sikre at du som søker får et produkt som tjener dine interesser
  • Sikre at naboer og samfunn er tjent med det du ønsker å gjøre
  • Stille krav om godkjenning og kvalitet til de som utfører arbeider innen bygg- og anleggsbransjen
  • Skape grunnlag for at det som gjøres inntegnes på kart og registreres i ulike offentlige databaser

Hvordan går en frem når en skal søke? 

 

1. Plangrunnlag  I kommunens planer finnes ulike bestemmelser for hvilke byggetiltak som er tillatt og ikke. Noen områder er regulert gjennom reguleringsplan, mens andre faller inn under kommuneplanens arealdel eller en kommunedelplan.

Kartinnsynsløsningen gir en oversikt over hvilket plangrunnlag som gjelder for din eiendom. Her finner du en oversikt over vedtatte planer med bestemmelser.

Dersom tiltaket ikke er i tråd med gjeldende bestemmelser i plan, vil det ikke gis tillatelse. Det kan imidlertid søkes om dispensasjon fra plan eller bestemmelser.

2. Søknadspliktig tiltak?  Når det er klargjort hva som skal bygges, må en finne ut om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Det varierer også om man selv kan stå som ansvarlig i byggesaker, eller om ansvaret må videreføres til kvalifisert foretak. Dette avhenger av type og størrelse på tiltak.

 

Her finner du en oversikt over de vanligste tiltakene og krav til søknad og tillatelse. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig kan det fortsatt være i strid med gjeldende bestemmelser i plan. 

 

SE OGSÅ:
Plan- og bygningsloven: Kapittel 20. Søknadsplikt
Veiledning til forskrift om byggesak: Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon

 

3. Søknad Ved søknad bør du bruke standardiserte skjema som fylles ut og sendes til kommunen, enten elektronisk eller på papir. Skjema finner du her. Du kan også få utskrift av skjema på kommunehuset.

 

Her finner du en oversikt over hvilke skjema som må fylles ut. Du må også legge ved tegninger (fasade, plan og snitt) og situasjonsplan (oversiktskart).

 

SE OGSÅ:
Plan- og bygningsloven: Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader
Veiledning til forskrift om byggesak: Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon 

 

4. Nabovarsel  Før søknaden sendes inn til kommunen skal naboer varsles om tiltaket. Ved mottatt varsel har naboer en frist på 2 uker til å komme med eventuelle merknader til tiltaket. Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig. Ved overlevering/sending skal nabo/Postverket kvittere på Gjenpart av nabovarsel.

 

SE OGSÅ:
Plan- og bygningsloven: § 21-3.Nabovarsel
Veiledning til forskrift om byggesak: § 5-2. Varsel til naboer og gjenboere 

 

5. Behandling av søknad  Når kommunen har mottatt søknaden, behandles denne fortløpende med mindre det er mangler eller feil. Søker bes da om å rette opp eventuelle feil eller mangler før kommunen ferdigbehandler saken. I ordinære saker har kommunen vanligvis en frist på 3 uker for behandling av søknaden. Ved mangelfull søknad eller dispensasjonsbehandling må en påberegne lenger saksbehandlingstid. For bygninger som skal tilkobles offentlig vann- og/eller avløpsanlegg skal det foreligge tilknytningstillatelse før byggetillatelse utstedes. Skjema finner du her.

 

Søker må betale gebyr for behandling av søknader. Dette gebyret varierer etter type søknad, type tiltak og størrelse på tiltak. Oppe til høyre finner du en oversikt over avgifter og gebyrer for inneværende år.

 

Ved endt saksbehandling kan kommunen innvilge eller avslå søknaden. Søker har klagerett på vedtaket. Tiltaket kan ikke settes i gang før tillatelse er gitt fra kommunen.

 

Tillatelse til tiltak er gyldig i tre år. Om tiltaket ikke er igangsatt innen den tid, må det søkes på nytt (om tiltaket fortsatt er aktuelt).

 

SE OGSÅ:
Plan- og bygningsloven: Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader
Veiledning til forskrift om byggesak: Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling
Plan- og bygningsloven: § 33-1. Gebyr 

 

6. Ferdigattest  Når tiltaket er ferdigstilt, sendes en søknad om ferdigattest til kommunen. Kontrollerklæing for uførelse må legges ved. Skjema finner du her. Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan det søkes om midlertidig brukstillatelse.

Det er ikke lov å ta bygningen i bruk før du har mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

 

SE OGSÅ:
Plan- og bygningsloven: § 21-10.Sluttkontroll og ferdigattest
Veiledning til forskrift om byggesak: Kapittel 8. Ferdigstillelse

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Kontaktinfo byggesaker

Byggesaksbehandler Stefanie Iversen

Tlf: 40038205