Areal- og reguleringsplaner

Plan/Næring/Drift er kommunens virksomhet som har ansvaret for areal- og reguleringsplaner.

 

Planer under arbeid
1. Varslet oppstart Høring/offentlig ettersyn
Fra - til
201701 Åkrestrømmen sentrum 03.07.2017 - 01.09.2017
Endring av R47 Hanestad lagerområde 16.06.2016 - 01.08.2016
R37 Harsjøen hyttefelt 03.09.2009 - 16.10.2009

2. Planforslag
R45 Botillen turist- og hytteområde Under behandling

 

3. Under arbeid - klargjøres for endelig vedtak


4. Til kunngjøring


Klagefrist

 

5. Vedtatte planer 

Planregister (oversikt over alle arealplaner i kommunen)

 

Om du har problemer med å laste ned dokumenter i planregisteret kan du prøve Planinnsyn i stedet. Let deg fram til planen i kartet eller bruk søkefeltet for å finne planen du ønsker informasjon om. Trykk på planen i kartet for å få opp informasjon om planen.

Om ulike planer

1. juli 2009 trådte ny plandel av plan- og bygningsloven i kraft. Du kan lese mer om den nye planloven på Miljøverndepartementet sine nettsider www.planlegging.no. Plandelen av loven i sin helhet finner du her.

 

Kommuneplan 

Kommuneplanen er en overordnet plan som gjelder for og dekker hele kommunen, og er delt i en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal omhandle de langsiktige utfordringene i kommunen, med mål og strategier for både kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom den framtidige samfunnsutviklingen og arealbruken. Arealdelen skal vise hensyn til ulik bruk, utbygging og vern på et overordnet nivå, med bestemmelser og retningslinjer. I tillegg til å vise hele kommunen, kan det også utarbeides delplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Se Planregisteret for alle dokumenter knyttet til arealdelen.

 

Innen ett år etter kontituering av nytt kommunestyre skal det utarbeides/revideres en planstrategi, som blant annet skal vurdere om det er behov for å revidere kommuneplanen, eventuelt bare samfunns- eller arealdelen.

 

Reguleringsplan 

En reguleringsplan er en plan som mer detaljert går inn på å vise bruken av et område med bestemmelser. Plantypen kan utarbeides med ulik detaljeringsgrad. I ny planlov finnes to ulike typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. Områderegulering skal initieres av det offentlige eller brukes for områder der det offentlige har spesielle interesser. Detaljreguleringer kan fremmes av både offentlige og private. Se Planregisteret for en oversikt over vedtatte reguleringsplaner i kommunen med tilhørende bestemmelser.

 

Én enkelt eiendom kan dermed være underlagt føringer i flere planer, for eksempel kommuneplanens arealdel og en reguleringsplan. Dersom det er motstrid mellom planene er det den nyeste planen som gjelder, med mindre annet er bestemt i planen eller vedtaket. I kommuneplanens arealdel 2014-2026 er det fastslått at alle reguleringsplaner som var gjeldende ved vedtakstidspunktet skal gjelde foran kommuneplanens arealdel, med unntak av de planene som ble opphevet ved vedtaket.

 

For informasjon om saksgangen i en reguleringsplanprosess, se veilederen utarbeidet av Miljøverndepartementet.

Nyheter

Kontaktinfo arealplaner

Arealplanlegger

Erin Sandberg

Tlf:47472349