Barnehageplass

Barnehageloven §12 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til barnehageplass fra august i samsvar med denne lov om forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt.

Retten til plass forutsetter at det er søkt om plass innen den fristen som er fastsatt av kommunen, 1 mars.

Foreldre plikter å betale foreldrebetaling fra den måneden barnet begynner i barnehagen.

 

 

Målgruppe

Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

 

 

Vilkår

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

 

 

Samarbeidspartnere

Helsestasjon

PPT

Barnevernet

 

 

Beslektede tjenester

Regjeringen fastsetter hvert år en maksimalpris, dvs. et øvre tak for hvor mye du må betale for en barnehageplass. Du får søskenmoderasjon for 2. og 3. eller flere barn. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. For barn nr. 2 gis det minimum 30% søskenmoderasjon, og for barn nr. 3 eller fler gis det minimum 50 % søskenmoderasjon.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Familier med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, for tre-, fire- og femåringer, eller barn med utsatt skolestart. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

 

Lover

Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

Barnevernloven

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forkrift om rammeplan for barnehagen

Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehagen

 

Veiledning

Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Har barnet ditt rett til prioritet, må uttalelse fra sakkyndig instans legges ved søknaden.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

 

 

Saksbehandling

Tildeling av plass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Ved det årlige hovedopptaket varsles du skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på venteliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret tilbys først søkere fra ventelisten plass. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som informeres om at plassen er tilbudt en annen.

 

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

 

 

 

Publisert av: Hrn
11.01.2018