Politikk

 

Norvald

 

De politiske møtene holdes som hovedregel for  åpne dører.  Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere! 

 

Innbyggernes spørretime i kommunestyret:

Kommunestyremøtene har åpnet for at publikum kan stille spørsmål i møtene.  For at eventuelle svar skal kunne gis i møtet, må spørsmål sendes skriftlig til Rendalen kommune, gjerne via postmottak@rendalen.kommune.no, og være Rendalen kommune i hende minst 2 dager i forkant av kommunestyremøtet.

 

 

Delegeringsreglementet (politisk del)

Ordførere i Rendalen         

 

Kontrollutvalgsboken 

Politisk møteplan 

Partiledere i Rendalen

Reglement for komitèene

Politisk organisasjonskart

Reglement for "Folkevalgtes arbeidsvilkår"

Reglement for saksbeh. i  politiske organer

Sakslister og møteprotokoller

Støtte folkevalgte grupper i kommunestyret

Komitéoppgaver og møteplan

 

Vennligst ta kontakt med ekspedisjonen hvis du savner dokumenter. 

 

 

Nyheter
fisk

Formannskapet holder møte 5. februar, og skal ta stilling til eventuell økonomisk støtte til gjennomføring av arrangementet Fiskefesten 2015.

 

27.01.2015
Kontrollutvalgets leder Ann Kristin Moen

Kommunestyret har fått oversendt to rapporter fra kontrollutvalget; Forvaltningsrevisjon 2014 og Selskapsrevisjon 2014.  Begge rapportene skal behandles i kommunestyrets møte 29. januar.

 

20.01.2015
Rendalens kommunevåpen

I år er det 50 år siden de tidligere kommunene Øvre Rendal og Ytre Rendal ble slått sammen til ett.  I formannskapsmøtet 15. januar ble det informert om 50-årsjubileum for Rendalen kommune.

 

19.01.2015
valglogo

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  Listeforslag til kommunestyrevalget må være kommet frem til Rendalen kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00.

 

bordkalender og klokke

De politiske møtene holdes som hovedregel for åpne dører. Publikum og presse er hjertelig velkomne som tilhørere i møtene. Her ser du den politiske møteplanen for første halvår 2015:  Møteplan

 

07.01.2015
snøskuter

Komité 2 har siden januar 2014 jobbet med en sti- og løypeplan for Rendalen kommune.  I forbindelse med forsøksordningen for etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring, som nå har gått over i lovprosess for å endre motorferdselloven, jobber også komitéen med å lage en plan for snøskuterløyper, som må utarbeides som en arealplan.

 

06.01.2015
julekuler

Kommunestyrets julemøte ble holdt 17. desember ved Øiseth Hotell.  Årsbudsjett 2015 ble realitetsbehandlet.  Referat fra møtet kan du se her:  Møteprotokoll

 

22.12.2014
juleblomst

Referat fra eldrerådets møte 9. desember finner du her:

Møtereferat 

 

15.12.2014
Mot Hanestad fra Hanestadkjølen - sen høst/vinter (Johanne Grøndal 08)

Kommunestyret avholder årets siste møte den 17. desember - Møtet holdes på Rendalen Øiseth Hotell og starter kl 17:00. Til behandling er bl.a. årsbudsjett for Rendalen kommune 2015. Møteinnkalling med saksutredning kan du lese her.

15.12.2014
Ulvemerking-vinter-2008_large

Klima- og miljødepartementet har invitert kommunene til å komme med innspill i forbindelse med at regjeringen skal legge frem sak for Stortinget om ulvesonen, og bestandsmål for ulv. 


Rendalen kommune har svart på invitasjonen:Les brevet; "Ulveforvaltningen -  Innspill fra Rendalen kommune"

10.12.2014
kontrollutvalget

Kontrollutvalget holder møte i kommunehuset, møterom I torsdag 18. desember 2014 fra kl. 12:30 - 15:30.  Saklista kan du du lese herSaksdokumenter

10.12.2014

RFF

Leder i RFF, Bjørg Marie Innvik Solum

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF) holder møte 11. desember.  Se møteinnkalling her.

 

04.12.2014
møteklubbe

I de politiske fora, har det i løpet av ukene 48 - 49 blitt avholdt flere møter.

 

04.12.2014
Ordfører Norvald Illevold

Formannskapet er muntlig innkalt til ekstraordinært møte i morgen, onsdag 3. desember 2014, kl. 08.00 i kommunehuset (salen) ang. formannskapets innstilling til årsbudsjett 2015:

           *  Gjennomgang av formannskapets innstilling

           *  Korrigering av tall

           *  Vedtatt budsjett av Stortinget:  Statsbudsjettet 2015

 

02.12.2014
Rendalen sjukehjem

Eldrerådet holder møte 9. desember, og har bl.a. "Organisasjonsendring i helse og omsorg" i sitt sakskart.

 

24.11.2014
logo Rørosregionen Næringshage

Rørosregionen Næringshage (RNH) åpner for å utvide sitt virksomhetsområde til hele Rørosregionen og Nord-Østerdal.  Rådmannen foreslår at det inngås en samarbeidsavtale med RNH, med kjøp av 5 aksjer.  Kommunestyret behandler saken i sitt møte 27. november.

 

20.11.2014
hånd som balanserer tre mynter

Formannskapet er innkalt til møte 27. november, og skal foreta innstilling til neste års budsjett.

 

19.11.2014
organisasjonskart med personer

I møte 13. november behandlet administrasjonsutvalget saker om endringer i organisasjonene helse/omsorg, Rendalen sjukehjem, skolene og barnehagen.

 

17.11.2014
Puslespill (organisering)

Administrasjonsutvalget skal innstille til kommunestyret i to saker om organisering i sitt møte 13.11.2014 - " Organisasjonsendringer Helse og Omsorg og Rendalen sjukehjem" og sak om "Oppfølging av organisering av skolene og barnehage". Møteinnkalling administrasjonsutvalget 

07.11.2014
seter Misterdalen Julie Rikke

Formannskapet skal behandle og innstille til kommunestyret i "Strategisk plan for NAV Hedmark (2011 - 2015) - ungdom -utdanning -arbeid" - Halvveisrapport. De skal i tillegg blandt flere saker behandle 2 motorferdselsaker etter forskriftens § 6. Fullstendig sakliste og saksutredning kan du lese her

04.11.2014
mot Nupen - Finn Jarle Strandvik

Kommunestyret ga Astrid Bakken fritak fra politiske verv ut perioden og foretok nyvalg som følge av dette. I tillegg behandlet de bl.a. saken "Felles utredning om framtidig kommunestruktur for Fjellregionen. 

Her kan du lese hele protokollen

04.11.2014
Hester i rendalsfjellene - bilde av Berit Grindflek

Styret startet opp arbeidet med årsbudsjett for 2015. I tillegg har de sett på kontrakten/avtalen mellom Rendalen Kommuneskoger KF og Glommen Skog. Møteprotokollen kan du lese her.

30.10.2014
Ordfører Norvald Illevold

Kommunestyret holder møte 30. oktober i kommunestyresalen i Rendalen kommunehus.

 

27.10.2014
dokument

Administrasjonsutvalget behandlet retningslinjer i fbm nedbemanning i kommunen i sitt møte 21. oktober.  Det er kommunestyret som skal realitetsbehandle disse retningslinjene.

 

24.10.2014
Logo TV-aksjon 2014

Formannskapet har gitt 20.000,- til årets TV-aksjon NRK Kirkens Nødhjelp "Vann forandrer alt".

 

16.10.2014
Rendalens kommunevåpen

Rådmannen foreslår at Rendalen kommune deltar i kommunereformprosessen med gjennomføring av en felles utredning som omfatter kommunene i Fjellregionen.  Hensikten med fellesutredningen er å gi kommunene i Fjellregionen best mulig grunnlag til å fatte valg om fremtidig ønsket kommunestruktur.  Formannskapet behandler saken i sitt møte 21. oktober, og skal gi en innstilling overfor kommunestyret.

 

15.10.2014
skog. hostfarge

Styret for Rendalen kommuneskoger KF avholder styremøte den 21. oktober. Møte holdes på Rendalen Øiseth Hotell. På saklisten er bl.a. oppstart av arbeidet med neste års budsjett. Møteinnkallingen kan du lese her.

15.10.2014
høstløv

Formannskapet, valgkomitéen og klientutvalget holdt møter 2. oktober.

 

06.10.2014
smilefjes med hammer og sag

Kommunestyret har bestemt utskifting av ventilasjonsanlegg og nytt garasjebygg, samt ombygging/oppussing av kommunehuset. Disse prosjektene skal startes i 2014.

 

29.09.2014
uttrykksikon med lyspære

Kommunene Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen samarbeider om et fellesprosjekt som tar for seg energiforbruket i kommunale bygninger.  Formannskapet holder møte 2. oktober, og skal innstille overfor kommunestyret i sak omkring dette prosjektet.

 

25.09.2014
høstløv

Formannskapet var på befaring i Rummundfjellet etter sitt ordinære møte 11. september.  Samme dag holdt også administrasjonsutvalget og valgkomitéen møter.

 

17.09.2014
Rendalen kommunehus

Kommunestyret er innkalt til møte tirsdag 23. september.  Her ser du møtets agenda.   Hjertelig velkommen som tilhører!

 

16.09.2014
Rendalen kommunehus

Formannskapet skal i sitt møte 11. september behandle sak om ombygging av lokaliteter, utskifting av ventilasjonsanlegg og nytt garasjebygg i kommunehuset.  Formannskapet innstiller overfor kommunestyret i saken, for det er er kommunestyret som skal realitetsbehandle den.  Du kan lese rådmannens saksutredning omkring kommunehuset her

02.09.2014
oransje blomst

Virksomhetsleder Jens Sandbakken møter i første sak i eldrerådets møte 9. september om "morgendagens eldreomsorg og bosituasjon".

 

27.08.2014
personer rundt et møtebord

Formannskapets møte 20. august behandlet mange motorferdselssaker, og referat fra møtet ser du her.

 

25.08.2014
Øvre Rendal fra Utsikta (Kåre A. Moe)

Formannskapet møtes til første møte etter sommerferien onsdag 20. august. Før behandling av ordinære saker vil fylkesarkeolog Ove Holseng orientere om NIKU`s (Norsk institutt for kulturminneforskning) rapport etter de geofysiske undersøkelsene

av gravhaugen ved Høie og Prestegårdsjordet ved Bullmuseet.

Sakspapirer (førsteside endret i fht. opplysninger vedr. befaring) 

NIKU Oppdragsrapport fra undersøkelsene

Tilleggssak 

 

11.08.2014
e-post og konvolutt

Formannskapet har behandlet sak om skiltforskrift for Rendalen kommune i e-postmøte 8. juli. 

 

10.07.2014
ballonger

Rendalen ble nr. 35 blant landets 428 kommuner, innen de seks viktigste kategoriene i Kommunebarometeret.  Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal Rapport.  Alle kommunene blir rangert mot hverandre.   Les mer om Kommunebarometeret her.   Endelig tabell for Kommunebarometeret 2014 kan du se her.

  

04.07.2014
smilende sol

Referat fra kommunestyrets siste møte før sommerferien ser du her:  26. juni 2014.  Hele juli måned er møtefri måned for våre folkevalgte, med oppstart igjen for høsthalvåret i slutten av august.

 

03.07.2014
møteklubbe

Her kan du se hva formannskapet bestemte i sitt møte 19. juni:

Møteprotokoll 

 

25.06.2014
Mann med penger i veske

Kommunestyret har mange saker til behandling 26. juni, bl.a. økonomiplan for perioden 2015 - 2018.

 

19.06.2014
Rendalens kommunevåpen

Formannskapet holder møte 19. juni, og har mange saker i sin agenda denne dagen.  Hvem som eventuelt får Rendalsprisen 2014 skal bestemmes i møtet, men dette er ikke offentlig for oss andre før selve utdelingen skjer senere i sommer. 

 

18.06.2014
valglogo

 

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.  I Rendalen foregår stemmegivningen i de enkelte valgkretser fra kl. 09.00 til kl. 18.00, slik:    

      Stemmekrets:      Stemmested:    

      Rendalen sør        Rendalen sjukehjem (stua)

      Rendalen nord      Rendalen kommunehus (kommunestyresalen

 

Listeforslag til kommunestyrevalget 2015 må være kommet frem til Rendalen kommune innen 31. mars 2015 kl. 12.00. 

hund

Formannskapet innvilget tilskudd på inntil kr. 80.000,-, evt. 30 % av kapitalbehovet, til bedriftsutvikling samt markedsføring og produktutvikling til Hundejakt AS.  Formannskapssaken om tilskuddet kan du se her:  Særutskrift 

 

Referat fra hele formannskapsmøtet 5. juni ser du her: Møteprotokoll

 

12.06.2014
Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer

Eldrerådet møttes 22. mai, og de hadde mange saker i sitt sakskart.  Se referat fra møtet her:  Møtereferat

 

03.06.2014
Rendalen kommunehus

Referat fra kommunestyremøte 22. mai kan du se her:

Møteprotokoll 

 

28.05.2014
Ku

Formannskapet holder møte 5. juni, og starter denne dagen sitt møte kl. 10.00 inne i kommunestyresalen.  Etter ordinært møte skal de besøke Ove Fattnes for å se på melkesystemet "melkerobot".

 

27.05.2014
møtedeltakere

Administrasjonsutvalget og formannskapet holdt møter 15. mai.  I formannskapsmøtet ble det bl.a. informert om flere ting.

 

20.05.2014
Eldrerådets leder Mads Undseth

Eldrerådet holder møte 22. mai i kommunehuset.  De har ni punkter i sin agenda for møtet denne dagen.  Se møteinnkalling her.

 

19.05.2014
Tog1_170514

Den kommunale 17. mai komiteen ønsker med dette å sende en takk til alle små og store som på sin måte var med på å bidro til at vi fikk et samlende og svært vellykket 17. mai arrangement! Gjetninger går på at det var minst 700 samlet til tog og seremoni ved bauta utenfor Bergset Aktivitetssenter.

19.05.2014
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Kommunestyret holder møte 22. mai.  Møteagenda og sakspapir til møtet ser du her: Møteinnkalling 

Publikum og presse ønskes hjertelig velkommen som tilhørere i møtet, som har oppstart kl. 19.00 og holdes i kommunestyresalen.

 

 

14.05.2014
Forstørrelsesglass

Kontrollutvalget er innkalt til møte i morgen, fredag 9. mai.  Møtet starter kl. 12.00, og holdes i kommunehusets møterom I.  Her kan du se kontrollutvalgets saksliste og møtepapir:  Møteinnkalling

 

08.05.2014
Kart over Rendalen

Økonomiplan og kommunereform skal diskuteres i formannskapets møte 15. mai.

 

06.05.2014
Varaordfører Karin Wiik.

Kommunestyret holdt et kort møte tirsdag 29. april, ledet av varaordfører Karin Wiik. Referat fra møtet kan du se her:  Protokoll

 

02.05.2014
kommuneskogen

Styret for Rendalen kommuneskoger KF avholdt møte den 27. mars. De behandlet bl.a. regnskap og årsberetning for 2013. Protokollen kan du lese her.

29.04.2014
17. maitog med flagg og unger

I formannskapets møte 23. april informerte ordføreren om felles feiring av 17. mai i Rendalen.

 

24.04.2014
Lege

Kommunen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet omkring reservasjonsordning for fastleger. Høringen er et resultat av Regjeringens samarbeidsavtale med KrF, der partene ble enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.  Det er kommunestyret som eventuelt skal avgi en høringsuttalelse omkring reservasjonsordningen.

 

15.04.2014
Skispor. Foto: Arne Midtskogen

I henhold til Kommunal planstrategi for Rendalen 2013 - 15, skal det utarbeides en sti- og løypeplan i løpet av 2013/2014.  Planprogrammet legges fram til endelig vedtak i formannskapet.  Formannskapet holder møte 23. april, og har saken i sitt sakskart for eventuelt å fastsette dette planprogrammet.

 

15.04.2014
Kommunevåpen for Rendalen kommune

I formannskapets møte 3. april ble kommunereformen diskutert.  Formannskapet bestemte at administrasjonen v/rådmann skal sette opp en plan-/kriterieliste ang. fordeler, ulemper, samarbeid etc. m.h.t. ny kommunereform.

 

09.04.2014
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Her kan du se referat fra kommunestyremøtet 27. mars:

Møteprotokoll 

 

02.04.2014
Kriterier for god kommunestruktur

Kommunestyret diskuterte kommunestruktur etter ordinær saksliste i kommunestyremøtet sist torsdag. Nå har Ekspertutvalget levert sin første delrapport om framtidig kommunestruktur, og KS har lagt ut mer info om denne her.

01.04.2014
tulipanbukett

Formannskapet har to søknader om næringsstøtte til behandling i sitt møte 3. april.

 

27.03.2014
Hytte i Sølnroa

Styret for Rendalen kommuneskoger KF holder møte i kommunehuset 27.03.2014. Styret skal bl.a. behandle forslag til årsmelding og årsregnskap for 2013. Møteinnkallingen kan du lese her

25.03.2014
Kommunevåpen for Rendalen kommune

Kommunestyret holder møte 27. mars, og etter ordinær saksliste skal kommunestyret diskutere kommunestrukturen.

 

20.03.2014
møtedeltakere rundt et bord

Her kan du se protokoller fra møtene i administrasjonsutvalget og formannskapet 13. mars:

Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 

 

20.03.2014
Profil-utsnitt

Administrasjonsutvalget og formannskapet holder møter 13. mars.  Innkalling til begge møtene kan du se her:

           Administrasjonsutvalget 

           Formannskapet 

 

05.03.2014
Skilt med skriften "Kontrollutvalg"

Kontrollutvalgets innkalling til møte 3. mars ser du her:

Møteinnkalling   

Vedlegg (årsmelding) 

 

28.02.2014
møteklubbe

Kommunestyret holdt møte 20. februar.  Møtet hadde få saker, men det ble gitt en del informasjon til kommunestyrets medlemmer.  Du kan se referat fra møtet her:

Møteprotokoll 

 

26.02.2014
Logo for Den kulturelle spaserstokken

Eldrerådet er innkalt til møte 6. mars.  I sakskartet er "Den kulturelle spaserstokken" satt opp som sak 2 i møtet.

 

19.02.2014
hytte

Formannskapet vedtok i sitt møte 13. februar å legge forslag til reguleringsplan for Fjøstjønna hyttefelt ved Grøndalen ut til høring og offentlig ettersyn.

 

17.02.2014
Talerstolen i kommunestyresalen i Rendalen. Foto:  Eva P. Lillemo

Feste NordØst as har på vegne av Renåfjellet AS sendt inn forslag til reguleringsplan for Renåskarven hyttefelt til kommunal behandling.

 

11.02.2014
lupe

Kontrollutvalget møtes 13. februar, og har 7 saker i sitt sakskart.

Møteinnkalling   Saksdokumenter

 

06.02.2014
møtedeltakere rundt et bord

13. februar møtes formannskapet kl. 13.00 i kommunehuset.   Her ser du agendaen for møtet:  Møteinnkalling

 

06.02.2014
møteklubbe

Kommunestyrets referat fra møte 30. januar ser du her:

Møteprotokoll 

 

05.02.2014
møtedeltakere

Klagenemnda behandlet to klagesaker i sitt møte den 27.01.2014. I begge sakene stadfestet klagenemnda formannskapets vedtak. Protokollen kan du lese her

31.01.2014
Sølen, vinter

Formannskapet hadde mange løypekjøringssaker oppe til behandling i sitt møte 23. januar.  Referat fra møtet ser du her:  Møteprotokoll

 

29.01.2014
møterreferat

Klagenemnda skal i møte den 27.01.2014 behandle 2 saker som begge gjelder klager i fht. kommunale avgifter. Møteinnkalling til klagenemnda

22.01.2014
paragraftegn

Landbruksdepartementet har sendt ut til høring forslag om å oppheve konsesjonslovens § 9, 1. ledd.

 

20.01.2014
Møteklubbe

23. januar er både formannskapet, valgkomitéen og klientutvalget innkalt til møter i kommunehuset.

 

14.01.2014
mann med lupe

Kontrollutvalgets siste møtereferat i 2013 kan du se her:

Møteprotokoll 19.12.13 

 

10.01.2014
Bie på flåte

Styret for kommuneskogen holder møte i de "gamle banklokalene" i kommunehuset; Torsdag 16. januar kl. 09:00.

09.01.2014
julelys

Referat fra kommunestyrets budsjettmøte som ble holdt ved Øiseth hotell 19. desember ser du her:  Møteprotokoll

 

30.12.2013
julelys

Eldrerådet holdt møte 16. desember, og rådet ga uttalelse til årsbudsjett 2014.

Møteprotokoll 

 

27.12.2013
fisk

Formannskapet innvilget  i sitt møte 12. desember kr. 75.000,- til gjennomføring av arrangementet "Fiskefesten".

 

17.12.2013
Skilt med skriften "Kontrollutvalg"

Kontrollutvalget holder sitt siste møte i år i kommunehuset torsdag 19. desember.

Møteinnkalling. 

 

13.12.2013
pengestabel

Eldrerådet møtes mandag 16. desember for eventuelt å uttale seg om formannskapets innstilling til neste års budsjett.

Eldrerådets møteinnkalling 

 

13.12.2013
2014

Kommunestyret holder sitt budsjettmøte ved Øiseth Hotell torsdag 19. desember, med oppstart allerede kl. 17.00.  

 

11.12.2013
adventappelsiner

Eldrerådets møtereferat av 14. november kan du se her:
   Protokoll

 

09.12.2013
skigående jente

Formannskapets møte 12. desember holdes ved Fagertun skole.  I dette møtet skal formannskapet behandle søknad fra Rendalen Løypelag om støtte til ny løypemaskin.

 

04.12.2013
To hender (omsorg)

Kommunestyret bestemte i sitt møte 28. november at det skal iverksettes en prosess med siktemål å slå sammen virksomhetene helse/omsorg og sykehjemmet.

 

04.12.2013
møtedeltakere rundt et bord

Formannskapet holdt ekstraordinært møte 28. november for å behandle neste års budsjett.  Formannskapet har nå sin innstilling til kommunestyret klar.

 

02.12.2013
To hender (omsorg)

Kommunestyret holder møte 28. november, og skal behandle sak om bedre ressursutnyttelse innen helse- og omsorgssektoren.

 

20.11.2013
pengesekk

Formannskapet holder ekstraordinært møte 28. november om budsjett for neste år.

 

20.11.2013
mann skriver referat med stor blyant

Formannskapet og administrasjonsutvalget holdt møter 14. november.

 

18.11.2013
Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer

Eldrerådet holder møte 14. november, og møtet starter med deltagelse i formannskapsmøte som også holdes denne dagen.

 

08.11.2013
Sæming H. Hanestad

Til kommunestyrets møte 31. oktober mottok ordfører en interpellasjon omkring behovet for å revidere reiselivsstrategien for Rendalen kommune.

 

07.11.2013
Vakre Mefurua Fjellstue ved Sølensjøen.

Styret for Rendalen kommuneskoger skal bl.a. vurdere kjøp av skogteig beliggende på Unset - Dersom styret går for kjøp, må et eventuelt salg godkjennes av kommunestyret - Styret skal også behandle budsjettforslag og handlingsplan for 2014 - Her kommer styret med innstilling ovenfor generalforsamlingen som er kommunestyret. Møteinnkallingen

06.11.2013
vindkraftsaker

Av saker: Behandle høringsutkast fra Hedmark fylkeskommune "Regionale føringer for behandliing av vindkraftsaker i Hedmark".  Tilleggssak - " Rendalen kommunes tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i jord- og skogbruket 2014 - 2017"

 

Administrasjonsutvalget skal behandle sak om omgjøring av stillinger i virksomheten Helse/Omsorg. I tillegg behandles kompetanseplan for Rendalen kommune 2014 - 2017. Denne planen skal sluttbehandles i kommunestyret.

 

Møteinnkalling formannskapet  - Tilleggssak FS 14. november

 

Møteinnkalling i administrasjonsutvalget

04.11.2013
snøscooter

Formannskapet behandlet mange motorferdselssaker i sitt møte 22. oktober.

 

25.10.2013
Lege

Ei arbeidsgruppe i Fjellhelse har utarbeidet en rapport ang. det å få utredet felles kommuneoverlege.  Representanter fra kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Rendalen har vært representert i denne gruppen, samt at kommunene Os, Røros og Holtålen har hatt én felles representant.

 

23.10.2013
snøscooter

Eksisterende løyver for leiekjøring med snøscooter går ut dette året, og formannskapet skal i sitt møte 22. oktober tildele leiekjøringsløyver ut år 2017.

 

17.10.2013
logoTV-aksjon 2013

Formannskapet har bevilget kr. 20.000,- til årets TV-aksjon som går av stabelen søndag 20. oktober.  TV-aksjonen NRK 2013 er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.

 

 

10.10.2013
lupe

Kontrollutvalget har i møte 20. september takket nei til tilbud om deltakelse i felles selskapskontroll av attføringsbedriften Meskano i 2014.  Begrunnelse for avslaget er at kontrollutvalget i sin plan for neste år om selskapskontroll har vedtatt kontroll av SR Produkter, subsidiært Rendalen kommuneskoger KF.

 

02.10.2013
Ordfører Norvald Illevold

De politiske komitéene har nå fått nye oppdrag fra ordføreren.

 

27.09.2013
bonde med ku i vogn

I kommunestyrets møte 19. september ble det orientert om søknad som er sendt fylkeskommunen om midler omkring et lokalt forprosjekt med formål å legge grunnlaget for en offensiv satsing for å utvikle et robust landbruk for framtida.

 

23.09.2013
høstløv

Eldrerådet holder møte 1. oktober.  Denne dagen er også den internasjonale eldredagen.

 

20.09.2013
Logo meSkano

Kontrollutvalget møtes 20. september, og har forespørsel om deltakelse i selskapskontroll av bedriften Meskano (meSkano) i sitt sakskart.

 

17.09.2013
lupe

Kontrollutvalgets møtereferat av 26. august ser du her:

Møteprotokoll 

 

16.09.2013
Grønn ryggsekk

Kommunestyrets møte 19. september starter med informasjon fra Øyvind Sunde i BDO ang. forvaltningsrevisjonsrapport om iverksetting av enkeltvedtak i skolen.

 

12.09.2013
båt

Et enstemmig formannskap går inn for kjøp av båten M/S Storsjø.

 

11.09.2013
Rognebær

Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RFF) holder møte 24. september.

 

Se møteinnkalling her:  Møteinnkalling

 

06.09.2013
snøscooter

Et enstemmig kommunestyre vedtok å sende inn søknad om å delta i forsøksordning for etablering av snøscootertraséer for fornøyelseskjøring.  Det er åpnet for at 40 distrikskommuner kan søke om å være med, hvorav 7 som har vært med på den gamle forsøksordningen er sikret plass. 

 

04.09.2013
Anne Lise Trøen (rådmann)

Formannskapets faste medlemmer var innkalt av ordføreren til hastemøte torsdagskvelden 29. august vedr. virksomheten Rendalen sjukehjem.  I møtet informerte ordføreren om innkommet bekymringsmelding ang. forhold ved sykehjemmet.  Konklusjonen i møtet ble at rådmannen skal ivareta og håndtere saken videre omkring fremsatte forhold ved Rendalen sjukehjem.

 

02.09.2013
granbar og kongler

6. september blir det et kort styremøte i Rendalen Kommuneskoger KF om status pr. 1. september.

 

30.08.2013
Ordfører Norvald Illevold

Ordføreren har telefonisk innkalt formannskapets faste medlemmer til hastemøte i kveld kl. 18.00 i kommunehuset.  Bakgrunnen for møtet gjelder virksomheten Rendalen sjukehjem.  Møtet er lukket for publikum og presse jfr. offentlighetslovens § 5.

 

29.08.2013
snøskuter

Formannskapet behandlet flere saker etter motorferdselsloven i møte 22. august. 

 

28.08.2013
Rendalen kommunehus

Formannskapsmøtet 5. september holdes i Rendalen kommunehus, men etter ordinært møte foretar formannskapet en rundtur i kommunen.

 

27.08.2013
militærfly

Hensikten med midler avsatt til avbøtende tiltak, er å avbøte for ulike konsekvenser av etableringen og driften av Regionfelt Østlandet i Åmot kommune.  Midlene skal i størst mulig grad gå til tiltak i de områder som blir mest berørt av regionfeltet.

 

 

20.08.2013
Møteklubbe

Kontrollutvalget holder møte 26 . august i de gamle banklokalene i Rendalen kommunehus.

 

20.08.2013
2 fisker

Storsjøen Fiskeforening søker næringsstøtte til intensivt tynningsfiske i Storsjøen 2013 - 2015.  Formannskapet behandler søknaden i sitt møte 22. august.

 

15.08.2013
fisk

Formannskapet innvilget et tilskudd på kr. 50.00,- til bedriftsutviklingstiltak til Femundfisk AS.

 

24.06.2013
smilefjes/utrykksikon med spire

Kommunestyret holder møte 27. juni med oppstart kl. 18.00 i kommunestyresalen.  Strategisk næringsplan skal bl.a. behandles.

 

20.06.2013
Ordførerklubbe

Kommunestyret har revidert reglement for saksbehandling i politiske organer.  Nytt reglement ble vedtatt i møte 30. mai.

 

 

13.06.2013
skolesaker

I formannskapets møte 20. juni skal virksomhetsplan for grunnskolen i Rendalen skoleåret 2013/2014 behandles.

 

12.06.2013
ATV

Formannskapet ga Rendalen Løypelag tillatelse til bruk av ATV for nødvendig skiltoppsetting i løypetrasèene på øst- og vestsiden.  Denne tillatelsen gjelder for 2 turer i perioden frem til 30.11.13 fra utgangspunktene Storfjellet, Nysetra, Vangvollen og Kalberget på vestsiden og Søvollen på østsiden.

 

 

 

10.06.2013
Rendalen kommunehus

Kommunestyret har bevilget kr. 461.000,- til delfinansiering av oppgradering av uteområdet ved Rendalen kommunehus, under forutsetning av at fylkeskommunen bidrar med tilsvarende beløp.

 

06.06.2013
safe

Formannskapet har regnskap for fjoråret i sitt sakskart til møte 6. juni.

 

30.05.2013
Marius Grindflek Granås

I følge statuttene for Rendalen kommunes ungdomsstipend har disse som formål å hjelpe frem unge talenter.  Stipendet skal tildeles unge og lovende personer i aldersgruppen f.o.m. 13 t.o.m. 25 år, og skal være en inspirasjon til videre innsats, samt en anerkjennelse for den interesse som er vist innenfor kulturelle aktiviteter.  Kandidatene skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep.

 

27.05.2013
Kart over Hitra

Kommunestyrets møte 30. mai holdes i Dolmsundet hotell på Hitra.  Dette har sammenheng med at hele kommunestyret er på Hitra for å se og høre synspunkter/inntrykk ang. vindmøller.

 

22.05.2013
Sjøvang grendehus. Foto: Østlendingen

Formannskapsmøtet 23. mai holdes i i Sjøvang grendehus.

 

15.05.2013
Fra Engerdal kommune - vindkraftsaken Kvitvola - Grågøgda

Formannskapet hadde sitt møte på Tynset sykehus i fbm. at de var inviterte til orientering og omvisning ved sykehuset. For mere informasjon fra møtet, klikk på overskriften i denne meldingen. 

08.05.2013
fylkesmannen_logo

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
industrihall

Kommunestyret bestemte at Industrihall I (Åkrestrømmen) skal legges ut til salg.

 

30.04.2013
vann

I sitt møte 24. april ga kommunestyret høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om økt overføring fra Glomma til Rena.

 

30.04.2013
sykehusskilt

Formannskapets møte 2. mai holdes ved Tynset sykehus med omvisning ved sykehuset fra kl. 10.00.

 

24.04.2013
forside Stortingsmelding nr. 29

Fredag 19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.  Les hele meldingen "Morgendagens omsorg" her

22.04.2013
elv

Kommunestyret holder møte onsdag 24. april, og skal ta stilling til høringsuttalelse om konsesjonssøknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening ang. økt overføring av vann fra Glomma til Rena.

 

19.04.2013
Hytte i Sølnroa

Styret for Rendalen kommuneskoger avholdt møte den 09. april 2013. AV saker til behandling var organisering av utleiehytter 2013. Protokollen kan du lese her.

15.04.2013
avfallsplan

Formannskapet ga bl.a. høringsuttalelse til kommunedelplan for avfall og miljø i fjellregionen 2014 - 2017. Møteprotokollen kan du lese her

12.04.2013
Hanestad

Formannskapet holder møte i kommunehuset onsdag 10. april. De skal blandt annet innstille på "Reguleringsplan for Hanestad vegkryss - RV 3", og i sak om " Planstrategien for Rendalen kommune 2013 - 2015". Disse to sakene skal sluttbehandles i kommunestyret.   Fullstendig sakliste og møteinnkalling kan du lese her

04.04.2013
Lyng og lav - Foto Ida Laila Høye

Styret i Rendalen Kommuneskoger KF avholder møte den 09. april 2013. De skal bl.a. sluttbehandle regnskap og årsberetning for 2012 før de sendes videre til godkjenning i kommunestyret.  Møteinnkallingen kan du lese her

04.04.2013
ku

Mattilsynet har oppnevnt deltakere til dyrevernnemnd for Nord-Østerdal, og rendalens Ole Karl Romenstad er en av medlemmene i denne nemnda.

26.03.2013
påskelilje

Kommunestyret holdt møte 21. mars, og kommuneprosjekt "Økt folketall i Hedmark, Rendalen" var satt i sakskartet.

25.03.2013
P1000751 (kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret har vedtatt den overordnede arbeidsgiverpolitikken gjeldende for perioden 2013 - 2015. Arbeidsgiverpolitikken 2013-2015

25.03.2013
skiløper

Ordfører har innkalt formannskapet til telefonmøte onsdag 20. mars.

19.03.2013
dame som viser reguleringsplan

I møte 14. mars vedtok formannskapet å legge ut forslag til reguleringsplan for Hagenosdalen hyttefelt og forslag til endring av reguleringsplan for Bullmusèet til høring og offentlig ettersyn.

18.03.2013
gutt i lek med lekeklosser

Kommunestyret bestemte i oktober 2012 at rådmannen skulle fremforhandle en avtale om samarbeid der Rendalen kommune knytter seg til en felles barneverntjeneste sammen med kommunene Tolga, Folldal, Alvdal og Tynset.

12.03.2013
buss

Formannskapets møte 14. mars starter med informasjon fra Hedmark trafikk om KID-ordningen; som er en ordning for bedre kollektivtransport i distriktene.

 

06.03.2013
folkehelse

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofilar 2013 for alle landets kommuner. Pga av feil i noen indikatorer har vi mottatt en ny versjon, denne finner du her: Folkehelseprofilen 2013 for Rendalen kommune

05.03.2013
Rendalens kommunevåpen

I møte 28. februar bestemte kommunestyret at utkast til strategisk næringsplan skal ut for høring.

 

04.03.2013
Rendalen sjukehjem

Eldrerådets møte 5. mars holdes ved Rendalen sjukehjem, og rådets første sak i dette møtet er "vandring i sjukehjemmet".

 

01.03.2013
informasjon

Ledergruppa har utarbeidetet et økonomisk årshjul, dette finner du her: Økonomisk årshjul

27.02.2013
rimfrost mot tannvola - Finn Jarle Strandvik

Kommunestyret avholder årets første møte den 28. februar. Av saker som skal behandles er bl.a. høringsforslag fra Landbruks- og matdepartementet om endringer i jordlova § 12. Det kommer også to komiteoppgaver til behandling; Reglement for kommunens arbeidsgiverpolitikken og forslag til strategisk næringsplan for Rendalen kommune.

24.02.2013
Skispor.  Foto: Margrethe Finstad

Formannskapet behandlet flere saker etter motorferdselsloven i sitt møte 14. februar.

 

18.02.2013
Gode ideer

Rendalen er en av tre kommuner i Hedmark som fylkeskommunen skal bidra til med utviklingskapasitet, og som Kommunal- og regionaldepartemenet finansierer. Fylkeskommunen har fått 1,1 mill kr til Rendalen, Engerdal og Folldal.

 

13.02.2013
Rendalens kommunevåpen

I formannskapets møte 14. februar skal KS-Konsulent gjennomgå Kommunekompasset 2012.  Dette er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjonen, og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen.  Kommunen har nå gjennomført en ny evaluering og dette er andre gangen Rendalen kommune gjør en slik evaluering, forrige gang var i 2010.

06.02.2013
klagenemnd

I sitt møte 01.02.2013 , behandlet klagenemnda klage fra Ola N. Høye om ilagt gebyr for utarbeidelse av reguleringsplan for Sommerbrekka grustak. Klagenemnda opphevent formannskapets vedtak.Les møteprotokollen her

05.02.2013
sommerbrekka

Klagenemnda har møte 01. februar. De skal behandle klage på ilagt gebyr for behandling av reguleringsplan for Sommerbrekka grustak. 

27.01.2013
møtedeltakere

Møteprotokoll fra formannskapets første møte i år, kan du se her:

Referat av 16.01.13 

 

22.01.2013
logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 .   

 

Rundskrivet er basert på satsninger i statsbudsjettet og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013.

 

22.01.2013
dame i rullestol på vei ut av bil

Rådet for likestilling for funksjonshemmede holder møte 24. januar.

 

14.01.2013
Fiskevollen (utsnitt fra foto John Fiskvik)

Rendalen kommune har i samarbeid med Sølensjøen lotteierlag SA utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan R28 Fiskevollen.  Formannskapet skal ha sak om eventuell høring og offentlig ettersyn av endring av reguleringsplanen opp til behandling i sitt første møte på nyåret.

 

09.01.2013
legeveske

Kommunestyret holdt budsjettmøte 20. desember, og vedtok også en ny interkommunal legevaktordning for Rendalen.

 

28.12.2012
skog

Styret behandlet 2 saker i sitt siste møte i 2012 - De gjorde vedtak om å legge inn bud på skogteiger som er til salgs fra gnr/bnr 47/69 Greta A. Øksendal. De behandlet også videre utredning i fht. et eventuelt salg av Mefura. I den forbindelse besluttet styret å be om et møte med Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen.

19.12.2012
HedmarkRendalen

 

Rendalen kommune har gjort et imponerende utviklingsarbeid siste 2 år. KS-Konsulent som har stått for gjennomføringen håper at den gode skåren i denne evalueringen inspirerer Rendalen kommune til å fortsette dette gode arbeidet, da det fortsatt er et betydelig utviklingspotensial i kommunen.
Les mere her

19.12.2012
pengegryte

Kommunestyret holder budsjettmøte 20. desember.

 

19.12.2012
Scooterkjørere

Formannskapet hadde flere saker etter motorferdselloven oppe til behandling i sitt siste møte dette året.

 

18.12.2012
skog

Rendalen kommuneskoger KF holder årets siste styremøte den 12. desember - De skal da vurdere eventuelt kjøp/legge inn bud på en eller flere skogteiger som er til salgs fra Brækken grn/bnr 47/69 m.fl./Greta A. Øksendal. I tillegg skal styret diskutere videre utredning for eventuelt salg av Mefurua. 

07.12.2012
veiskilt

Det er ca. 4000 adresseenheter som skal ha veiadresse i Rendalen.

 

Kommunestyret har tidligere vedtatt en veiadresseringsplan for Rendalen, og i denne forbindelse har ei nemnd (navnekomitè) kommet med forslag til veiadressenavn.

 

06.12.2012
globus

Kommunestyret har vedtatt å ta imot inntil 25 flyktninger i perioden 2013 - 2016.

 

03.12.2012
skiløper

Formannskapet behandlet flere motorferdselssaker i sitt møte 22. november.

 

27.11.2012
Mefurua

Kommunestyret skal blandt mange saker behandle skjebnen til Mefura Fjellstue. Styret for Rendalen kommuneskoger KF anbefaler kommunestyret å gå for salg. Bosetting av flyktninger kommer også til behandling. Formannskapet anbefaler kommunestyret å bosette 25 flykninger i perioden 2013 - 2016.

21.11.2012
Mefurua

I styremøte den 12. november innstilte styret for Rendalen kommuneskoger KF på salg av Mefurua Fjellstue. Kommunestyret behandler saken den 29. november.

16.11.2012
Lege

Legevakttjenesten er en viktig del av kommunens helse- og omsorgstjeneste, og sak om interkommunal legevaktordning er satt opp i formannskapets sakskart 22. november.

 

14.11.2012
Mefurua

Styret for Rendalen kommuneskoger KF holder møte den 12. november. De skal i møte ta stilling til 3 ulike alternativer for fremtiden for Mefurua Fjellstue. Daglig leder anbefaler ovenfor styret at Mefurua selges. Saken blir endelig avgjort av kommunestyret. Her kan du lese møteinnkallingen  Vedlegg

 

08.11.2012
elg

I sitt møte 1. november foretok formannskapet fordeling av viltfondsmidler.

 

06.11.2012
årsbudsjett

Styret i kommuneskogen hadde møte den 30.10.2012. De behandlet da forslag til årsbudsjett og handlingsplan for 2013 - Styrets innstilling fremlegges for kommunestyret til sluttbehandling. Protokoll 30.10.2012

06.11.2012
mann på glattisen

Eldrerådet holder møte 6. november, og har organisering av utkjøring av strøsand i sitt sakskart.

 

31.10.2012
Astrid Bakken

Kommunestyret ga Astrid Bakken fritak fra sine politiske verv i rendalspolitikken i 6 måneder.  Dette gjelder fritak fra bl.a. kommunestyret og formannskapet.

 

31.10.2012
mennesker i ring rundt jordkloden

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet Rendalen kommune om bosetting av flyktninger.

 

30.10.2012
q

Tirsdag 30.10. avholder styret i kommuneskogen møte; Til behandling er forslaget til budsjett for 2013 med handlingsplan. Styrets innstilling oversendes til behandling i kommunstyret. Møteinnkalling -Vedlegg 1  -Vedlegg 2

26.10.2012
revisor

25. oktober holder kommunestyret møte, og skal bestemme hvem som blir kommunens leverandør av regnskapsrevisjon fra 2013.

 

Møteinnkalling 

Vedlegg 

19.10.2012
solhjell mottar rapporten

Rapporten ble overlevert miljøvernministeren mandag 15. oktober kl 12.00. Utvalgets flertall går inn for å videreføre en forvaltningsmodell med ei nærmere avgrenset ulvesone. Rendalens ordfører Norvald Illevold har vært medlem av utvalget.

 

Ulvesoneutvalgets rapport til Miljøverndepartementet kan du lese her

16.10.2012
møtebord

Formannskapet holdt møte 11. oktober, og møtereferatet ser du her:

Møteprotokoll 

 

15.10.2012
Fløtarlars - Motiv hentet fra møbler i kommunestyresalen/Rugsveen treskjærerverksted

Styret for kommuneskogen holder møte den 16.10.2012 - Budsjett for 2013 er agenda på møtet. Møteinnkalling  Vedlegg

10.10.2012
penger

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 21. oktober, og er tildelt Amnesty International.  Formannskapet skal ta stilling til en eventuell bevilgning til TV-aksjonen i sitt møte 11. oktober.

 

05.10.2012
Otnes (Markus Hahn)

Rådet hadde møte den 20. september, og behandlet bl.a sak om varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet gnr/bnr 15/68 Hol i Rendalen - Regulering for boligbebyggelse. 

01.10.2012
gullmynter

Økonomiplan for perioden 2013 - 2016 kan du se her:

Økonomiplan  

 

25.09.2012
ku

Valgkomitèen holdt møte 20. september, og de har innstilt overfor kommunestyret når det gjelder ny dyrevernsnemnd fra 2013.  Rendalen kommune kommer kun med forslag til slik nemnd, for det er Mattilsynet som har ansvar for å oppnevne den endelige dyrevernsnemnda.

 

25.09.2012
mefurua_ute-stor

Styret i kommuneskogen avhold sitt møte på Mefurua den 05. september. Av saker til behandling var bl.a. videre planer for Mefurua Fjellstue. Protokollen kan du lese her

24.09.2012
Høst i Rendalsfjella (Kåre A. Moe)

13. september avholdt kommunestyre møte. I forkant av behandlingen av saker fikk medlemmene nyttig påfyll med informasjon. Fra kulturskolen (25 års jubileum i år). Fylkesmannen i Hedmark holdt foredrag om naturmangfoldsloven og motorferdselloven.  Kristian Bjørnstad informerte om "Regional park" som samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling.

19.09.2012
stav, høreapp, rullestol, symboler

Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemmede har møte den 20.09. 2012

Sakspapirene kan du lese her

 

Møteprotokoll

17.09.2012
barnehender

Formannskapet skal i møte den 20. september behandle sak om organisering av barnevernet - Saken sluttbehandles i kommunstyret.

13.09.2012
pc

Det er startet en aksjon; Aksjon SykehusTrivsel, og formannskapet skal i sitt møte 20. september behandle søknad om økonomisk støtte fra denne aksjonen.

 

10.09.2012
pengesekk

I sitt møte 13. september skal kommunestyret vedta økonomiplan for perioden 2013 - 2016.

 

07.09.2012
Halvor Sveen

5. september behandlet formannskapet søknad fra Halvor Sveen om motorferdsel i utmark på barmark.

 

Søknad 

Møteprotokoll 

 

07.09.2012
logo for Austri Vind DA

Formannskapet ga dispensasjon for oppføring av vindmålemast ved Grønkampen i sitt møte 30. august.  Møteprotokollen ser du her:

Møteprotokoll 

 

03.09.2012
Øvre Rendal i bakgrunnen- Bilde av Berit  Grindflek

Styret i kommuneskogen var bl.a. ute på befaring av kommunale teiger og koier m.m. i sitt møte den 18. juni. Møteprotokollen kan du lese her

29.08.2012
logo for Austri Vind DA

Formannskapets møte 30. august starter kl. 10.30, og møtet skal realitetsbehandle dispensasjonssøknad for oppføring av midlertidig vindmålemast ved Grønkampen.  Det er Austri Vind DA som søker slik dispensasjon.

 

 

27.08.2012
handlingsplan

Kommunestyret har vedtatt handlingsplan for likestilling 2012 -2015.

 

Handlingsplan for likestilling 2012 - 2015

24.08.2012
vind

Formannskapets møte 16. august startet med at representanter for ulike syn ang. bygging av vindmålemast ved Storfjellet/Grønkampen kom med innspill/synspunkter m.h.t. en eventuell utbygging.

 

20.08.2012
Åbborfisker i Årevja ( foto Arne Midtskogen)

Formannskapet starter høstsesjonen 16. august, og skal bl.a. behandle flere saker etter plan og bygningsloven.

 

08.08.2012
Berger skole

I forkant av formannskapsmøte16. august avholdes møte i administrasjonsutvalget.

08.08.2012
valmuer

Kommunestyret vedtok ruspolitisk handlingsplan for perioden 2012 - 2016 i møte 28.06.2012. Planen kan du lese her; RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN-2012 -2016

03.08.2012
Sølen av Markus Hahn

Kommunestyret hadde sitt siste møte før sommerferien.

04.07.2012
Fiskevollen_Tor-Falck

Formannskapet behandlet en søknad om tillatelse til barmarkkjøring - Nord for Fiskevollen.

 

04.07.2012
Fra Fiskevollen (foto John Fiskvik)

Ordfører har innkalt formannskapet til møte i etterkant av kommunestyremøte, torsdag  28. juni,  for å behandle en søknad om motorferdsel i utmark - Barmark.

 

 

27.06.2012
Øvre Rendal fra Utsikta (Kåre A. Moe)

Formannskapet hadde siste møte før sommerferien den 21. juni. De behandlet flere saker etter jordloven og innstilte ovenfor kommunestyret i bl.a. i sak om salg av kommunens bolig Dalehuset. Formannskapet innstilte på at eiendommen legges ut for salg og selges til høystbydende.

25.06.2012
Sølen (Foto: Kine Hagetrø)

Valgkomiteen holdt møte den 21. juni og behandlet sak om valg av representanter til "Verneområdestyre for Sølen landskapsvernområde". En forutsetning for valget er at  kommunestyret sier ja til invitasjonen fra Miljøverndepartementet om å danne et eget vernestyre for Sølen landskapsvernområde. Saken avgjøres i kommunestyret 28. juni. 

25.06.2012
Sankthansblomster

Kommunestyret holder møte 28. juni.

 

21.06.2012
Sølen av Markus Hahn

Valgkomiteen skal behandle, og innstille på representanter med varamedlemmer til verneområdestyre for Sølen landskapsvernområde. Dette gjør de med forbehold om at kommunestyre sier ja til invitasjonen fra Miljøverndepartementet om å være en del av et slikt styre.

 

Møteinnkalling valgkomiteen 21.06.2012

18.06.2012
Ordfører Norvald Illevold

Formannskapet holder møte 21. juni, og dette er det siste formannskapsmøtet før sommerferien.

 

15.06.2012
eldrerådsmedlemmer i regionen, Grete-Mimmi Mælen og ordfører Norvald Illevold

Rendalen eldreråd var så heldig å ha besøk av representanter fra eldrerådene i Nord-Østerdalskommunene i går torsdag 14. juni. 

 

15.06.2012
safe

Formannskapet godkjente årsregnskapet for 2011 med et regnskapsmessig mindreforbruk på drift med over 7 millioner.  Det er kommunestyret som skal disponere overskuddet i sitt møte i slutten av juni.

 

13.06.2012
barnehagebarn

Kommunestyret har vedtatt lokale retningslinjer for barnehage (kommune).

 

06.06.2012
pengesekk

Formannskapet har bl.a. økonomiplan 2013 - 2016 i sitt sakskart fredag 8. juni, og skal innstille i økonomiplansaken overfor kommunestyret.

 

01.06.2012
bil

Formannskapet innvilget søknad fra Bjørn Bjørnholdt om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje.

 

30.05.2012
Hus

Bosettingen i Rendalen har de siste årene dessverre gått nedover.  I denne sammenheng har ordfører satt i gang en kartlegging av aktuelle salgs- og/eller utleieeiendommer i Rendalen.   Målet med denne kartleggingen er å få flere til å flytte til denne vakre bygda vår! 

 

30.05.2012
bokorm

Kommunestyrets møte 31. mai starter kl. 20.00.

 

23.05.2012
vårbukett

Formannskapets møte 24. mai holdes ved Rendalen Øiseth Hotell.  Møtet starter med befaring på Sjølisand.

 

 

18.05.2012
Hester i rendalsfjellene - bilde av Berit Grindflek

Styret i Kommuneskogen avholdt møte den 07. mai 2012.  

14.05.2012
stemor

Både formannskapet og kommunestyret holdt møter 3. mai; formannskapet på dagtid og kommunestyret om kvelden.

 

10.05.2012
Mefurua

Det avholdes møte i styret for kommuneskogen den 07. mai.

30.04.2012
veier

Komitè 1 har foretatt en utredning om eventuell privatisering av kommunale veier. Kommunestyret møtes 3. mai og har saken i sin møteagenda.

 

27.04.2012
søppeldunk

Formannskapet holder møte 3. mai, og skal gi eventuell tilslutning til planarbeid og delegering av myndighet vedr. kommunedelplan for avfall og miljø.  Dette har sammenheng med at FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap) har utarbeidet et forslag til planprogram ang. dette.

 

26.04.2012
plan og næring

Rådet hadde møte den 19. april, og gjennomgikk bl.a. reguelringsplan for Otnes og høringsversjonen av "Regional Samferdseslplan 2012 - 2021.Møteprotokoll

25.04.2012
hestehov

Administrasjonsutvalget, formannskapet og valgkomitèen holdt møte 18. april

 

24.04.2012
sol

Eldrerådet holdt møte 17. april i kommunehuset.

 

20.04.2012
fiske

Rådet holder møte kommunehuset 19. april.

17.04.2012
P1000760

Kommunestyret behandlet  reglement for "Folkevalgtes arbeidsvilkår" i møtet 29. mars. Her er revidert reglement

15.04.2012
Vakre Sølen

Her finner dere informasjonen som Erin Sandberg og Kristin F. Ygre la frem i kommunestyremøte 29.03.2012. 

Folkevalgtopplæring plan- og bygningsloven

13.04.2012
Hester i rendalsfjellene - bilde av Berit Grindflek

18. april avholdes møter i administrasjonsutvalget, formannsakpet og valgkomiteen.

Administarsjonsutvalget skal innstille i sak om "Handlingsplan for likestilling". Formannskapet skal blant mange saker innstille i sak om "Lokale retningslinjer barenhage - kommune". Valgkomiteen skal innstille i saker om valg til tingrett, langmannsrett m.m. 

11.04.2012
påskekurv med egg

Eldrerådet er innkalt til møte 17. april, og her kan du se møteinnkallingen.

04.04.2012
påskeliljer

Kommunestyret påplusset 106.000,- kroner til uteanlegg ved Berger skole i sak ang. avslutning av småsamfunnsprosjektet.

03.04.2012
Rendalen kommunehus. Foto:  Østlendingen.

Kommunestyret holder møte 29. mars, og har sak om avslutning av småsamfunnsprosjektet i sitt sakskart.  Dette prosjektet har vært en del av Småsamfunnsprosjektet i Fjellregionen, initiert av Hedmark fylkeskommune.

19.03.2012
Sølen av Markus Hahn

Styret for Rendalen Kommuneskoger holder møte den 21. mars. De skal gjennomgå en foreløpig regnskapsrapport og bestemme utbyttet til Rendalen kommune.

16.03.2012
veiskilt

Formannskapet holder møte 22. mars, og skal innstille i sak om navneforslag i f.b.m. adresseringsprosjektet (dette er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med partene i NØGIS-samarbeidet).

 

15.03.2012
Ole Erik Sjøli

Begge komitèene har nå kommet i sving.  Ordfører har bl.a. gitt komitè 1 mandat i forbindelse med arbeidgiverpolitikken og reglement for saksbehandling i politiske organer.

 

15.03.2012
gåsunger

Etter planen skulle formannskapet ha møte 1. mars.

 

21.02.2012
snøskuter

Formannskapet ga Misterdalen løypelag tillatelse til bruk av snøscooter for å preparere skiløyer fra Misterdalen til Horndalen samt transport inn til Veslesetra.

 

20.02.2012
Rendalen kommunehus. Foto:  Østlendingen.

Medlemmer av kommunale styrer, råd og utvalg er nå lagt inn i hjemmesiden vår med navn, e-postadresse og telefonnummer. Lenke til høyre i siden Politikk

 

Når det gjelder andre representasjoner i styrer og råd som ikke er kommunale: 

Ta kontakt med oss om du er ute etter opplysninger; 

postmottak@rendalen.kommune.no  

17.02.2012
tulipanbukett

Aud Storbakken er valgt som nestleder i eldrerådet, og vi gratulerer!

 

13.02.2012
stav, høreapp, rullestol, symboler

Det nyvalgte rådet hadde sitt første møte 31. januar og valgte bl.a. rådets representanter inn  i brukerådet for NAv Rendalen, brukerrådet for Nav Nord - Østerdal og i den kommunale byggekomiteen.

12.02.2012
kommunale.avgifter

Klagenemnda behandlet klage på avslag om søknad på fritak for renovasjonsavgift for  gnr/bnr Fiskvikrokkdalen 6/11. Klager fikk ikke medhold i sin klage og klagenenmdas vedtak er endelig. 

12.02.2012
møteklubbe

Formannskapet holder møte 16. februar.

Møteinnkalling.  Vedlegg.

 

Valgkomitèen møtes etter formannskapsmøtet.

Møteinnkalling. 

 

09.02.2012
skolebuss

Formannskapet ga et tilskudd til busstransport for skoleelevene i Rendalen i forbindelse med Femundløpet 2012 og deltakelse ved villmarkssjekkpunktet Søvollen.

 

Møteprotokollen kan du se her. 

 

09.02.2012
Fskevollen juli 2008 foto Roger Bjørke

Styret i kommuneskogen har blant andre saker vedtatt å iverksette nødvendige planleggingstiltak for å sette opp 2 hytter med tilhørende uthus/naust på Fiskevollen i fht. den halve fiskelotten som kommuneskogen besitter. 

09.02.2012
helsesøstere

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å legge dette rundskrivet ut på sine hjemmesider for å gjøre det tilgjengelig for ansatte, brukere og innbyggere.

08.02.2012
kommunale.avgifter

Klagenemnda holder møte den 10. februar. De skal behandle klage på avsalg om søknad på fritak for hytterenovasjon.Her kan du lese saksfremstillingen

07.02.2012
vaktmester

Eldrerådet holder møte 7. februar, og har bl.a. satt på sakskartet hvilke muligheter det er for å etablere en ambulerende vaktmesterordning.

 

 

02.02.2012
hus

Kommunestyret har bestemt at de ønsker ingen videre utredning om eiendomsskatt i Rendalen kommune foreløpig. 

 

 

30.01.2012
Temabilde

Styret for Rendalen Kommuneskoger holder sitt første møte etter valg av to nye politisk valgte medlemmer. Møtet ledes av nyvalgt leder Geir Byggstøyl. 

27.01.2012
sakspapirer

Formannskapet skal bl.a. ta stilling til om det skal ilegges overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven i sak 7/12.   Møteinnkalling     Vedlegg

21.01.2012
pengesekk med mynter

Formannskapet ønsker ingen videre utredning om eiendomsskatt i Rendalen kommune foreløpig. 

 

19.01.2012
Møterepresentanter rundt et bord

Rådet har sitt første møte etter at det er valgt nytt råd for kommunestyreperioden 2011 - 2015. De skal velge representanter inn i diverse råd, bl.a. i den kommunale byggekomiteen og NAV brukerråd.Møteinnkalling

18.01.2012
gul blomst

Eldrerådet for perioden til 2015 har hatt konstituerende møte, og ny leder ble Mads Undseth.

Møtereferat. 

 

16.01.2012
snøskuter

Formannskapet ga Skarven hyttelag tillatelse til bruk av snøscooter for å preparere skiløyer etter løypenett.

 

 

 

 

09.01.2012
tulipaner

Eldrerådet for denne valgperioden er nå innkalt til konstituerende møte 10. januar.

 

06.01.2012
hus

Rådmannen har forberedt sak om potensial for innføring av eiendomsskatt i Rendalen kommune.

 

30.12.2011
pengesekk

Kommunestyret vedtok årsbudsjett 2012 for Rendalen kommune i sitt møte 15. desember.  Møtereferat kan du se her.

 

19.12.2011
lilla julestjerne

Både administrasjonsutvalget, formannskapet og valgkomitèen holdt møter 8. desember.  Her kan du se referat fra de tre møtene:

Administrasjonsutvalget. 

Formannskapet. 

Valgkomitèen. 

 

12.12.2011
adventslys

Kommunestyret holder sitt budsjettmøte ved Romenstad hytte- og gardsferie på Unset. 

Møteinnkalling.   Vedlegg.

07.12.2011
Hundespann

Femundløpet søker om dispensasjon fra motorferdselsloven for løypepreparering i forbindelse med det årlige hundekjøringsarrangementet "Femundløpet".  Formannskapet behandler søknaden i sitt møte 8. desember.  Møteinnkalling, vedlegg.

Tilleggssaksliste. 

05.12.2011
stav, høreapp, rullestol, symboler

Det sittende råd avholdt sitt siste møte den 30.november. De behandlet bl.a. rådets årsmelding for 2011, som skal fremlegges til kommunestyret for godkjenning. Rådet gjennomgikk også formannskapets forslag til budsjett 2012, og ble enige om å utarbeide en høringsuttalelse.Her kan du lese protokollen

03.12.2011
Bullspillet 2011

En sak står på dagsorden og det er valg av 2 representanter til "Rådet" for Siftelsen Nord -Østerdalsmusèet.Møteinnkallingen kan du lese her

30.11.2011
Skilt som sier "permisjonsregler"

Administrasjonsutvalget holder møte 8. desember, og skal ta stilling til eventuell endring i kommunens permisjonsreglement.  Møteinnkalling.

 

30.11.2011
110 - sentral

Kommunestyret vedtok blant mange saker å tiltre ny 110 -region for Hedmark og Oppland, med 110 sentral i Elverum. Her kan du lese protokollen

29.11.2011
imøte

Valgkomitèen behandlet en mengde saker i møte den 21. november. Det bl.a foreslått medlemmer til de to nye komitèene Alle valgsakene blir endlig avgjort i kommunestyret 15. desember 2011. Protokollen kan du lese her

28.11.2011
på talerstolen

Formannskapet innstilte bl.a. i sak om politisk organisering og i budsjett for 2012.

Her kan du lese hele protokollen

 

24.11.2011
Bie på flåte

Styret i Rendalen Kommuneskoger har avholdt møte. Møtet ble avviklet over 2 dager, hhv. den 3. og den 15. november. De har bla. behandlet sak om stillingen som daglig leder for Kommuneskogen. I den forbindelse har de vedtatt å gå for en samarbeidsavtale med Rendalen kommune.

 

Protokoll fra styremøte kan du lese her

21.11.2011
Talerstol.

Kommunestyret holder møte 24. november, og skal velge representanter til div. styrer og råd.  Møtet starter med informasjon om det kommunale Veidemannskulturprosjektet.  I tillegg skal det informeres om FLIR (Fiskelykke i Rendalen).   Møteinnkalling    Vedlegg 1   Vedlegg 2

16.11.2011

Møterepresentanter rundt et bordValgkomiteèn holder møte den 21. november i etterkant av formannskapsmøtet. Blant de mange valg som skal foretas kan nevnes; medlemmer til de to faste komiteène, to eierrepresentanter til Styret for kommuneskogen og valg av Fjellstyre. Valgsakene sluttbehandles i kommunestyret i desember.   

 

Her kan du lese møteinnkallingen

14.11.2011
Ordfører Norvald Illevold

Formannskapet holder som regel møter torsdager, men denne gangen møtes de mandag 21. november.  Neste års budsjett står bl.a. i møteagendaen.

Møteinnkalling  Vedlegg (1)  Vedlegg (2)  

14.11.2011
snøskuter

Det nye formannskapet holdt sitt første møte 1. november, og behandlet i dette møtet flere saker som angikk skuterkjøring.

 

Møteprotokollen kan du se her.

04.11.2011
Ordførerklubbe

Valgkomiteèn innstilte ovenfor kommunestyret i en mengde saker i sitt møte den 01. november.

 

Her kan du lese protokollen

04.11.2011
Mefurua

Styret i Rendalen Kommuneskoger KF holder styremøte den 3.11. kl. 18:00

De skal bl.a.  se på den videre driften av Mefura, samt kjøp av tjenester for funksjonen som daglig leder fra Rendalen kommune.

Møteinnkalling styret 

 

03.11.2011
Politiske parti Rendalen kommunestyre 2011-2015

Det skal velges nye kommunale representanter i flere styrer og råd der Rendalen kommune har eierandeler eller interesser, og i kommunale råd. Se vedlagte møteinnkalling til Valgnemnda, som skal ha møte 1. november i etterkant av formannskapsmøtet.

Møtennkalling 

 

27.10.2011
Politiske parti Rendalen kommunestyre 2011-2015

Kommunestyret for kommende valgperiode holdt sitt første møte 20. oktober.

Lurer du på hvem som sitter i formannskapet, kan du se i møteprotokollen her.

26.10.2011
Møteklubbe

I forhold til tidligere utsendt møteplan er det følgende endringer i datoer for formannskapet:

  • møte 3. november er flyttet til 1. november 2011
  • møtedato 17. november utgår
  • møtedato 24. november flyttes til 21. november

 

25.10.2011
skuter

Formannskapet møtes  1. november, og skal behandle flere skutersaker.

Møtet er flyttet fra 3. november.

Møteinnkalling  Vedlegg

 

25.10.2011
Ordfører Norvald Illevold

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti  har skrevet under en forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen har fått navnet "Birkisetravtalen". Avtalen innebærer at Norvald Illevold (AP) fortsetter som ordfører, mens Karin Wiik (SV) blir ny varaordfører.

 

Avtale AP og SV 2011 - Birkisetravtalen

21.09.2011
Valg2011

Valgresultat fra kommunestyrevalget:

-  Arbeiderpartiet:  559 stemmer

-  Senterpartiet:  424 stemmer

-  Sosialistisk Venstreparti:  131 stemmer

-  Høyre:  97 stemmer

-  Blank:  19 stemmer

 

Mandatfordelingen 

Kandidatkåring for alle partiene

Slengeroppgjør for alle partiene

Slengeroppgjør pr. kandidat for alle partiene

12.09.2011

Politisk ledelse

Ordfører Norvald Illevold

tlf. 62 46 84 41

mobil 951 23 625

 

Varaordfører Karin Wiik

tlf 62 46 84 83

mobil 916 76 125