Natur og miljø

Fiskevollen ved vakre Sølensjøen. 

Om utmarka i Rendalen  

 

Med bakgrunn i de store natur- og utmarksressursene Rendalen kommune forvalter, er miljø og miljøvern et viktig og omfattende arbeidsområde i kommunen. Hvor viktig dette er forstår man bedre når vi forteller at Rendalen er Sør-Norges største kommune med et areal på 3178 km2 fordelt på 1520 m2 over barskoggrensen, 1000 km2 produktiv skog, 570 km2 med uproduktiv skog og myr, 85 km2 annet areal - sjøer, bebyggelse og jordbruksarealer.

 

Kommunen har alle de fire store rovdyrartene bjørn, ulv, jerv og gaupe. Kommunen har et betydelige antall naturvernområder. I tillegg er det 5 vernede vassdrag og 2 kulturvernområder i kommunen. Av kulturvernområdene er Fiskevollen fortsatt et godt eksempel på hvor viktige naturressursene er i Rendalen. Utover de restriksjoner sentrale myndigheter legger på bruk av utmark i naturreservatene, vil kommuneplanens arealdel være det viktigste redskapet for å styre både bruk, vern og utvikling av natur- og arealressursene i utmarka.  Skogen, fjellet, utmark, jakt og fiske er rendølenes kanskje viktigste kulturarv. Les bare hva som står i Rendalssangen.

Nyheter
Earth hour

Rendalen kommune vil delta i Earth Hour den 28. mars fra kl. 20:30 – 21:30. Vi oppfordrer samtlige innbyggere og hyttefolk om å slukke lysene og bruke minst mulig strøm i denne timen.  For mer info se http://www.earthhour.org/

 

23.03.2015
Elg.  Foto:  Norvald Illevold

Dersom det er noen vald som ønsker endret jakttid for elg og hjort i forhold til de tider som gjaldt for 2014-sesongen, bes det om å søke Rendalen kommune om dette innen 5. april.  For mer informasjon, se skriv fra Hedmark Fylkeskommune her.

 

06.03.2015
DSC_0087

Statens naturoppsyn (SNO) vil i perioden februar til mai 2015 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark.

 

26.02.2015
Rendalsren

Rendalen kommune inviterer sammen med Rendal Renselskap og Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten til en spennende og faglig samling omhandlende rein den 13. april kl. 19:00 på kommunehuset.

 

23.02.2015
fisk

Grunnet manglende påmelding avlyses dessverre oppstartsmøtet for driftsplan Harrsjøen 19. februar.  Arbeidet tas opp igjen etter årsmøtet.

 

17.02.2015
Storsjøen.  Bilde: John Fiskvik

Rendalen kommune/FLIRE arrangerte oppstartsmøte for ny driftsplan for Storsjøen og tilhørende vassdrag 8. januar.  Det var svært godt oppmøte, og mye positive signaler til arbeidet og videre prosess.

 

20.01.2015
Fremmed art

Fylkesmannen i Hedmark har laget en handlingsplan mot fremmede arter i fylket. Handlingsplanen finner du her.

 

06.01.2015
snøscooter
Kommunen er myndighet når det gjelder å gi dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. All kjøring i utmark som ikke har direkte hjemmel i lov eller forskrift er forbudt og må dermed søkes om til kommunen.

 

05.01.2015
Storsjøen.  Foto: John Fiskvik

Det vil bli holdt et oppstartsmøte for etablering av driftsplan for Storsjøen og tilhørende vassdrag på Åkrestrømmen Flerbrukshus den 8. januar kl 19:00. Området det gjelder er Tysla og Finstadåa i nord via Nordre Rena til sørenden av Storsjøen, Mistra opp til Nordre Mistsjøen.

 

23.12.2014
skog

Verneområdet ble vedtatt i Kongelig resolusjon 12. desember 2014. Formålet med vernet er å bevare et intakt økosystem i form av et dalføre med gammel gran- og furuskog, med innslag av kildegranskog og sandfuruskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. 

16.12.2014
Ulvemerking-vinter-2008_large

Klima- og miljødepartementet har invitert kommunene til å komme med innspill i forbindelse med at regjeringen skal legge frem sak for Stortinget om ulvesonen, og bestandsmål for ulv. 


Rendalen kommune har svart på invitasjonen:Les brevet; "Ulveforvaltningen -  Innspill fra Rendalen kommune"

10.12.2014
gaupe

Det er i løpet av vinteren 2013/2014 registrert 195,5 familiegrupper gaupe i Norge og Sverige.  For mer informasjon:  Se her.

 

19.11.2014
fire store rovdyr

Informasjon om lisensjakt på bjørn, ulv og jerv finner du her: http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/Kvotejakt-og-lisensfelling/ 

 

06.10.2014
elg 009 - Bilde av Norvald Illevold

Det har kommet en lovendring som åpner opp for bruk av kunstig lys under ettersøk. For mer info om dette se her.

 

01.09.2014
Ulvemerking-vinter-2008_large

Etter at ulv i Julussareviret nå er radiomerket, vil det bli vargweb med fortløpende informasjon om de radiomerkede ulvenes forflytninger under og før høstens elgjakt. Mere informasjon får du ved å klikke deg videre her

20.08.2014
fjelltur

Hvis du tilbringer sommeren i Rendalen og vil oppleve naturen her er turkartet vårt perfekt som «guide».

 

Rendalen kommune laget i samarbeid med Nordeca i 2011 nytt turkart for kommunen. På turkartet finner man turstier, skiløyper, åpne buer, gapahuker, leiebuer og en rekke annen informasjon som er nyttig om man besøker kommunen eller er fastboende.

31.07.2014
Fisk

Det er store muligheter for variert fiske i Rendalen. Man kan dregge etter storørreten på Storsjøen, fiske i den sagnomsuste Mistra som Nansen beskrev som landets beste ørretelv, fiske ørret og harr med flue i Unsetåa eller villmarksfiske i Sølna og Sølensjøen for å nevne noe.

 

30.05.2014
jakt

Det er av Kongen i statsråd vedtatt flere lovendringer som trer i kraft 1. juni. Dette gjelder blant annet bruk av kunstig lys under ettersøk/jakt, skattefritt utbytte ved vern av skog, bruk av hund med mer. For mer informasjon se her.

 

16.05.2014
Sølen - buskap på beite i Skånborket

 

Verneområdeforvalter for Sølen landskapsvernområde har nå tiltrådt.

 

03.04.2014
Hanestadvola naturreservat kart

Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner ble vedtatt i kgl res. den 14.02.2014. Verneområdet ligger i tilknytning til Atnoset naturreservat på Hanestadkjølen. Se vedlegg for mer info:

 

Kart 

Verneforskrift 

 

17.02.2014
snøscooter

Her finner du en oversikt over kommunens leiekjørere for snøscooterkjøring 2014-17.

 

14.02.2014
Snøscooter

Alle som skal kjøre snøscooter til sin hytte/seter må ha innvilget dispensasjon for å kunne gjøre dette. Dersom kjøringen går innenfor et vernet område (f.eks. Sølen landskapsvernområde eller Fuggdalen naturreservat) må man i tillegg til dispensasjon etter motorferdsellovverket fra Rendalen kommune også ha dispensasjon fra Fylkesmannen i Hedmark etter verneforskriften.

07.02.2014
Sølen (Foto: Kine Hagetrø)

Miljøverndepartementet har besluttet at det skal tilsettes en egen forvalter for Sølen landskapsvernområde med kontorplassering på Bergset i Rendalen (kommunehuset). Fylkesmannen i Hedmark er bedt om å lyse ut stillingen så snart som mulig.

22.10.2013
fire store rovdyr

Rovviltnemna i Hedmark har sendt ut forslag til Forvaltningsplan for rovvilt. Høringsfristen er 14. november 2013.

03.10.2013
2 fisker

For kjøp av fiskekort i flere vann og vassdrag i Rendalen ligger det informasjon ute på følgende nettsider:

 

http://fishspot.no/ 

https://www.inatur.no/ 

http://www.rendalenjaktogfiske.no/

 

04.09.2013
elg

Hedmark fylkeskommune sender ut forslag til ny jakttidsforskrift for elg i Hedmark. Dette omhandler Grue, Kongsvinger og Stor-Elvdal kommuner. For Rendalen kommune sin del er det ingen endringer. I Rendalen gjelder fortsatt jakt fra 25.09. – 23.12 samt januarjakt innenfor TRÅ. Innspill sendes til Hedmark fylkeskommune innen 7. august 2013. Høringsdokumentet er vedlagt her.

13.06.2013
vann

I sitt møte 24. april ga kommunestyret høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om økt overføring fra Glomma til Rena.

 

30.04.2013
Båndtvang_2
Vi vil minne om at fra og med 1. april til 20. august skal alle hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt jf. hundelovens § 6. Båndtvangen har som formål å hindre hunder i å forstyrre/volde skade på bufe, vilt og mennesker. For mer informasjon se hundeloven på lovdata.no. Samtidig vil vi minne alle om å ha med poser på tur og plukke opp etter hunden! 

 

08.04.2013
jakt

Høyskolen i Hedmark trenger hjelp av folk for å samle inn data som skal inngå i en diettstudie på rødrev. Folk oppfordres derfor til å sende inn muskelprøver fra hjortevilt, skogsfugl, rype, hare og bever. For mer informasjon les her.

 

11.03.2013
Fisk

Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet en ny fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag. Forskriften finner du her.

 

25.02.2013
snøscooter

20. desember fattet kommunestyret vedtak om nye retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag i Rendalen kommune.

 

03.01.2013
Nedbørsfelt Femund- og Trysilvassdraget

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune har vedtatt ny forskrift som regulerer fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget. Denne forskriften gjelder blant annet for grensevassdragene i Rendalen kommune og trer i kraft 01.01.2013. Mer informasjon om forskriften og området den omfatter finner man her.

 

12.12.2012
Vindmølle

Rendalen kommune ved ordfører Norvald Illevold inviterte til åpent møte 2. juli på Åkrestua for å gi informasjon om mulige vindmøller på Storfjellet i Rendalen kommune.  Austri Vind v/OLa Børke deltok og informerte om prosjektet og besvarte spørsmål. Austri Vind sin presentasjon finner du her.

 

05.07.2012