Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Åkrestrømmen sentrum

åkrestrømmen flyfoto plangrense

Vi ønsker innspill til planprogram og oppstart av planarbeid for Åkrestrømmen sentrum, som pågår parallelt med stedsutviklingsprosjektet.

 

Formannskapet vedtok 26.6.2017 å legge forslag til planprogram for Åkrestrømmen sentrum ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles det om oppstart av planarbeidet.

 

Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for videre utvikling av Sana badestrand, sikre område til drikkevannskilde, vurdere oppstramming av krysset Engerdalsveien/Sjøliveien, innlemme industriområdet nord for Engerdalsveien og oppdatere planen til dagens situasjon med blant annet ny kulturpark.

 

Vi ønsker innspill til planprogrammet, som blant annet tar for seg aktuelle temaer i planarbeidet og hvordan vi skal hente inn innspill i planarbeidet. I neste omgang skal det utarbeides et planforslag med plankart og bestemmelser basert på planprogrammet. Planforslaget er ventet å komme på høring på nyåret 2018.

 

Planarbeidet pågår parallelt med trinn to i stedsutviklingsprosjektet for Åkrestrømmen, som gjennomføres sommeren 2017. Innspill som kommer fram gjennom stedsutviklingsprosjektet og utarbeidelsen av stedsanalysen tas inn i planarbeidet.

 

Innspill sendes til postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2485 Rendalen innen 1. september 2017. 

 

Planprogram 

 

Publisert av: Erin Sandberg
03.07.2017