Adresseprosjektet

 

Veiskilt.

 

Bakgrunn
Rendalen kommune er med i et felles adresseprosjekt igangsatt av Statens kartverk Hamar. Hensikten  er at alle kommuner i Hedmark og Oppland skal erstatte matrikkeladresser med veiadresser. Det betyr at alle i Rendalen som har en bolig eller hytte, vil få veiadresse.


Saksgang  

Arbeidet med å tildele veinavn kan grovt sett deles inn i følgende hovedaktiviteter:  

  • Dele inn veinettet i adresseparseller og tildele en unik adressekode

  • Samle inn forslag til veinavn

  • Navnekomiteen innstiller på forslag til veinavn

  • Navneforslag sendes navnekonsulenten i kartverket for vurdering

  • Kommunestyret vedtar veinavn

  • Registrere navnet i matrikkelen

  • Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på eiendommen

  • Vedta adresse som registreres i matrikkelen

  • Kommunen setter opp nødvendige vegskilt

  • Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

Hva er en adresse?
En veiadresse består av Adressenavn (gate-/veinavn) + adressenummer med evt bokstav. Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer: f.eks. H0203

Pr. 01.01.12 hadde Rendalen kommune 0 veiadresser og ca 4000 adresseobjekter som mangler dette. Disse har bare matrikkeladresse dvs gårdsnummer + bruksnummer + evt festenummer + evt undernummer.

De fleste veiparsellene ligger altså i såkalt spredtbygde strøk. Her vil adressenummer bli tildelt etter avstandsprinsippet. Dette vil si at tildeling av adressenummer skjer i forhold til adressens avstand fra veiens startpunkt, angitt i nærmeste ti-meter. En avstand på 430 meter fra starten på veien gir da adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44.


Hva skal ha en veiadresse?
Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles en veiadresse.

Hva er en adresseparsell?
En adresseparsell er en vei eller veistrekning i områder med offisielle adresser som er tildelt adressekode med tilhørende adressenavn. Adresseparsell kan også være gater, plasser og områder.
Vi har endt opp med ca. 150 veistrekninger/adresseparseller som nå trenger navn. Du kan se inndelingene på kommunens kartside eller i dette regnearket.

 

Godkjente skrivemåter
Skrivemåten skal godkjennes av Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene.

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnavn. Lurer du på hva som er godkjente skrivemåter for stedsnavn i Rendalen kan du søke etter det på GeoNorge.no.

Lovhjemmel for adresseringsarbeidet:

For spesielt interesserte er det mye å lese i Statens kartverks Adresseveileder. Du kan også lese mer om adressering på Statens kartverks hjemmesider.

Adressetilleggsnavn
Matrikkelloven åpner for at gårdsnavn kan benyttes som en del av offisiell adresse i tillegg til veiadressen.

Det er imidlertid noen krav som må være oppfylt for at dette skal kunne godkjennes. Lovens forskrifter sier følgende:
"Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn."

Det er også mulig å få adressetilleggsnavn på andre bygg i særlige tilfeller:
"Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen."

Kommunen vil ikke tildele noen adressetilleggsnavn nå før hele prossesen med tildeling av veiadresser er ferdig, men forespørsler kan sendes inn nå så vil de bli behandlet seinere. 

Nyheter
Bildet viser Erin Sandberg og Knut Nordseth sammen med adressekonvoluttene som skal sendes ut

I disse dager er det mange som får brev om nye veiadresser: ca. 4200 brev ble sendt ut tirsdag 22. april. Her vil vi samle de vanligste spørsmålene vi får om brevene.

 

25.04.2014

Kontaktinfo adresseprosjektet

Driftsleder Ola Løken

Tlf: 90118725