Vedtak av reguleringsplan for Otnes

Hus

Kommunestyret vedtok 30.10.2014 reguleringsplan R49 Hol boligfelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Planen ligger på Otnes nord for Søstuveien. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av boliger innen området og atkomstvei til en eiendom utenfor planområdet.

 

Endringer etter høring 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  •  Bestemmelse 2.1 om kulturminner er justert for å imøtekomme forslaget fra Sametinget.

Klage og innløsning 

Vedtaket kan påklages innen 8.12.2014. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes for kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Saksdokumentene i planregisteret 

  

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler: Arealplanlegger Erin Sandberg

Tlf: 62 46 84 55

Epost: erin.sandberg@rendalen.kommune.no 

Publisert av: Erin Sandberg
14.11.2014