Vedtak av reguleringsplan for Motjønnåsen hyttefelt

Planleggere

Kommunestyret vedtok 26.6.2014 reguleringsplanen for Motjønnåsen hyttefelt ved Vangvollen. Planen er vedtatt på nytt etter at Fylkesmannen opphevet planen i 2013.

 

Planen ble opphevet fordi det ikke forelå avtale mellom grunneierne og beiterettshavere, slik kommuneplanens arealdel krevde. Bestemmelsen i arealdelen er nå endret, gjennom vedtak av arealdelen i samme møte, slik at det ikke lenger er krav om avtale med beiterettshavere, kun mellom grunneierne. Forutsetningene for å vedta planen er derfor til stede og planen er vedtatt på nytt.

 

Plandokumentene i Planregisteret

Publisert av: Erin Sandberg
08.07.2014