Vedtak av kommuneplanens arealdel

Arealdelen 2014-2026

Kommunestyret vedtok 26.6.2014 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. Planen revidert blant annet for å sette mer naturlige grenser for spredt bebyggelse og klargjøre forholdet til landbruk pluss-tiltak.

 

Endringer etter høring 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  • Et område vest for Åkrestrømmen (Ås gård) legges inn igjen som spredt bebyggelse.

  • Bestemmelse 2 er utvidet ved å legge til krav om samtykke fra kulturminnemyndighetene ved utarbeidelse av reguleringsplaner og søknad om tiltak der det er registrert automatisk fredete kulturminner i nærområdet.

  • Bestemmelse 7f er endret til at det tillates å gjerde inn uteplass og inngangsparti med inntil 50 løpemeter gjerde.

  • I bestemmelse 10 er det presisert hva slags tiltak som omfattes av bestemmelsen.

  • Retningslinjene til bestemmelse 10 er gjort tydeligere ved at det presiseres at vilkårene for å gi dispensasjon må være til stede før det kan tillates bygging som ikke kommer innunder formålet.

  • Bestemmelse 12 er presisert slik at det ikke tillates tilbygg, bruksendring eller fasadeendring for at flytting av buer, koier og naust ut fra områder med rasfare og lignende skal regnes som flytting og ikke nyoppføring.

  • Bestemmelse 15 om isveien er tatt ut og den er fjernet fra plankartet. Dette er med bakgrunn i Fylkesmannens uttalelse og vår vurdering av den. Bruken av veien tilsier at den vil oppfattes som en del av det ordinære veisystemet, derfor må veien legges inn som bilvei. Som for andre bilveier innebærer det at noen må stå som ansvarlig for vedlikehold og sikkerhet på veien. Vi oppfordrer til at grunneiere eller andre som ønsker å bruke veien og er villige til å ta på seg dette ansvaret fremmer forslag til reguleringsplan for veien.

  • Tegningdalen naturreservat er lagt inn i tabell 9 som foreslått verneområde og tegnet inn i plankartet.

  • Hanestad fjelltak er lagt til i tabell 10 i oversikten over gjeldende reguleringsplaner som skal gjelde foran kommuneplanen.

Klage og innløsning 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-1 må fremsettes for kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Saksdokumentene i planregisteret 

  

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler: Arealplanlegger Erin Sandberg

Tlf: 62 46 84 55

Epost: erin.sandberg@rendalen.kommune.no 

Publisert av: Erin Sandberg
04.07.2014