Vedtak av reguleringsplan for Fjøstjønna hyttefelt

Fjøstjønna hytte

Kommunestyret vedtok 22.5.2014 reguleringsplan 201302 Fjøstjønna hyttefelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste og legge til rette for fradeling av 13 eksisterende hyttetomter, stadfeste veier og legge til rette for å etablere nye vannposter og føre strøm fram til hyttene.

 

Endringer etter høring 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  • Veiarealet ved innkjøringen til Grøndalen hyttefelt er tatt inn som annen veggrunn i plankartet.
  • Bestemmelsene er endret slik at det er krav om frisikt ved alle kryss med fylkesveien.
  • Avkjøringen til masseuttaket er tatt inn i plankartet.

Klage og innløsning 

Vedtaket kan påklages innen 27.6.2014. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes for kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Saksdokumentene i planregisteret 

  

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler: Arealplanlegger Erin Sandberg

Tlf: 62 46 84 55

Epost: erin.sandberg@rendalen.kommune.no 

 

Publisert av: Erin Sandberg
03.06.2014