Vedtak av reguleringsplan for Hanestad fjelltak

Hanestad fjelltak. Foto: Erin Sandberg

Kommunestyret vedtok 29.4.2014 reguleringsplan R46 Hanestad fjelltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste eksisterende masseuttak, åpne for en utvidelse av fjelltaket og regulere inn områder for lager og knusing.

 

Endringer etter høring 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  • Utover mindre justeringer og presiseringer er det nå tydeligere krav om:
    • istandsetting av masseuttaket ved endt drift,
    • krysset mot Rv. 3 må utbedres og
    • det tillates uttak ned til to meter over grunnvannivå.

Klage og innløsning 

Vedtaket kan påklages innen 6.6.2014. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes for kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Saksdokumentene i planregisteret 

  

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler: Arealplanlegger Erin Sandberg

Tlf: 62 46 84 55

Epost: erin.sandberg@rendalen.kommune.no

 

Publisert av: Erin Sandberg
13.05.2014