Vedtak av reguleringsplaner

Planleggere

Kommunestyret vedtok 27.6.2013 reguleringsplanene R57 Fv. 664 Hotellet - Utsikten, R58 Hagenosdalen hyttefelt og R13A Bullmuseet, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med R57 Fv. 664 Hotellet - Utsikten er å legge fast dekke på veien og bedre sikten. Med R58 Hagenosdalen sikres alle hytteeiere i området veiatkomst til hyttene sine. Planen for Bullmuseet åpner for å bygge parkeringsplass sør for Gammelskola.

Hagenosdalen hyttefelt 

Saksdokumentene i planregisteret 

 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  • Tomt 10/141 er tegnet inn med atkomstvei som følge av innspill fra Randi Heinert.

Bullmuseet 

Saksdokumentene i planregisteret 

 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  • Avkjørslene til den nye parkeringsplassen (P) sør for MU2/Gammelskola er markert i plankartet.
  • Hele eiendomsområdet for fv. 667 er vist som veiformål.
  • Det er tatt inn i bestemmelsene at krysset mellom V1 og fv. 30 i nord også kan stenges fysisk om det blir nødvendig.
  • Det er markert inn avkjørsel til kombinert formål parkering/grønnstruktur ved innkjøringen til museet.
  • Det skal settes av minst én merket parkeringsplass for forflytningshemmede nærmest mulig museet og det skal være trinnfri overgang mellom parkeringsplassen og gangveien til museet. Det bør etableres «ledevei» for svaksynte, unngås beplantning av allergifremkallende vekster og parkeringsplassen og gangveier bør asfalteres for bedre framkommelighet.
  • Siden det ikke foreligger konkrete planer eller foreligger midler til å legge om fylkesvegen som vist i høringsforslaget er dagens situasjon tegnet inn med mulighet for å rette ut innkjøringen til museet.

Hotellet - Utsikten 

Saksdokumentene i planregisteret 

 

Det er gjort følgende endringer av planforslaget etter høringen:

  • Det er tatt med i bestemmelsene at det skal foretas arkeologisk utgraving av berørt kullgrop før tiltak etter planen realiseres (punkt 5.2 i bestemmelsene).
  • Gårds- og bruksnummer er rettet i punkt 1.4 og 4.2 i planbeskrivelsen.

Klage og innløsning 

Vedtakene kan påklages innen 14.8.2013. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes for kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

 

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler: Arealplanlegger Erin Sandberg

Tlf: 62 46 84 55

Epost: erin.sandberg@rendalen.kommune.no 

 

Publisert av: Erin Sandberg
17.07.2013