Organisering av ressursene innenfor skole og barnehage

Lesing

Kommunestyret har bedt om en utredning på bruk av felles ressurser innenfor skolene og barnehagen, og har fått en rapport fra KS-Konsulent med anbefalinger. Rapporten kan du lese her, samt en presentasjonav rapporten. 

Analysene og vurderingene i rapporten har det vært arbeidet videre med internt i kommunen, og det vil 23. mai bli lagt fram en sak til politisk behandling på hvordan dette skal arbeides med videre.

Utgangspunktet var kommunestyrets bestilling: "Ber om en utredning med ulike alternativer der det ses på felles utnyttelse av ressurser for virksomhetene Berger, Fagertun og evt. Rendalen barnehage. Det forutsettes at undervisningsstedene opprettholdes selv om evt. virksomhetene slås sammen. Prosessen skal involvere brukere og tillitsvalgte." 

 

Kommunen har leid inn ekstern bistand fra KS-Konsulent med rådgiverne Dag Langfjæran og Jørn-Arild Mikkelsen. De fikk i oppdrag å lage en rapport som skal beskrive aktuelle modeller for bedre felles ressursdisponering, gi en mulighetsbeskrivelse og anbefalinger.

 

Som bakgrunnsmateriale ble det innsamlet diverse informasjon fra Rendalen kommune, skolene og barnehagen, samt fra statistikkbankene SSB, KOSTRA og GSI. Videre laget konsulentene et refleksjonsnotat som ble distribuert til representanter for de mest sentrale interessegruppene knyttet til skole- og barnehagesektoren. Refleksjonsnotatet var ment som å gi noen tankekors i forkant av intervju som konsulentene ønsket å gjennomføre for å skaffe seg et best mulig helhetsbilde av situasjonen i skolene og barnehagen. Kommunestyret ba om en utredning på bruk av felles, men hva er det som virkelig bidrar til god kvalitet på opplæringsarenaene?

Det ble utgangspunktet for intervjuene av representanter for politikere, administrasjon, ansatte, tillitsvalgte, foresatte og elever som ble gjennomført gruppevis torsdag 30. august 2012.

 

Rapporten fra KS-Konsulent har lagt stor vekt på hvordan man kvalitativt kan få en økt ressursutnyttelse og mindre om hvordan man kan få en økonomisk bedre ressursutnyttelse i skole og barnehage. Konklusjonen til KS-K er en mer helhetlig, systematisk, lærende og tverretatlig jobbing mot hele oppvekstområdet, en styrking av støtten til virksomhetslederne i sin jobbing med pedagogisk ledelse og en reduksjon av spesialpedagogiske tiltak på ungdomsskolen.  Innenfor mange av disse områdene har kommunen allerede kommet langt på vei.

 

Anbefalinger for hvordan det skal arbeides videre framover vil komme i en sak til formannskapet 23. mai, og vil være på de anbefalte fokusområdene. Det legges ikke fram noen direkte konkrete organisasjonsendringer nå før sommeren, det må det arbeides videre med før vi kan tydeliggjøre mulige endringer på felles ressursbruk for skole og barnehage (omfattende både personer, utstyr og bygninger).  

 

Publisert av: Mari Holien
07.05.2013